WWP o Polskim Ładzie #14 – ulgi na innowacje

POLSKI ŁAD

Wejście w życie Polskiego Ładu oznaczać będzie wprowadzenie nowych zachęt podatkowych dotyczących działalności innowacyjnej podatników obejmujących:
• ulgę na prototyp,
• ulgę na innowacyjnych pracowników,
• ulgę na robotyzację oraz
• zmiany w zakresie ulg B+R oraz IP Box.

ULGA B+R I IP BOX – ZMIANY

Przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) albo IP Box. Polski Ład zakłada, że będą oni mogli korzystać z nich równocześnie, w ramach tego samego procesu produkcyjnego.

Przypomnijmy, Ulga B+R pozwala podatnikom dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania część kosztów związany z prowadzoną działalnością B+R. Ulga B+R jest aktualnie najatrakcyjniejszą formą wsparcia przedsiębiorców i de facto pozwala na dwukrotne zaliczenie do kosztów tzw. wydatków kwalifikowanych.

Z kolei ulga IP – Box pozwala na opodatkowanie preferencyjną stawką podatku wynoszącą 5% kwalifikowanego dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (np. programów komputerowych, patentów i praw z rejestracji wzoru przemysłowego).

Obecnie ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu dochodu podlegającego 5% podatkowi z IP Box. Co oznacza, że w praktyce nie można równocześnie stosować ulgi B+R oraz IP Box w stosunku do jednego, tego samego dochodu. Czyli nie można tych samych kosztów odliczyć w uldze B+R oraz uwzględnić przy obliczaniu dochodu z IP Box.

Nowelizacja jaka wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. przewiduje możliwość odliczania przez podatnika poniesionych kosztów kwalifikowanych od dochodu objętego
ulga IP BOX co z pewnością zwiększy efektywność obu ulg.

ULGA NA PROTOTYP

Ulga na prototyp jest skierowana do podatników, którzy w wyniku prac B+R wytworzyli nowy produkt Dotyczy ona kosztów poniesionych w trakcie produkcji próbnej prototypu oraz kosztów wprowadzenia w celu sprzedaży na rynek nowego produktu Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania określonych w przepisach kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów nie więcej jednak niż 10% dochodu z działalności gospodarczej.

W ramach katalogu kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu, znalazły się następujące wydatki
• cena nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz wydatki na ulepszenie ww środków trwałych,
• koszty badań, ekspertyz koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu,
• przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa,
• uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,
• koszty badania cyklu życia produktu
• koszty weryfikacji technologii środowiskowej ETV

INNOWACYJNI PRACOWNICY

Ulga będzie dostępna dla podmiotów prowadzących działalność B+R i ponoszących koszty wynagrodzeń kadry zaangażowanej w te działania (np badaczy, programistów, konstruktorów, inżynierów) Rozwiązanie ma polegać na zmniejszeniu zaliczki na podatek PIT, pobierany od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników zaangażowanych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej, o nierozliczoną części ulgi B+R Warunkiem jest, aby czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo rozwojowej w danym miesiącu wynosił co najmniej 50%.

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Celem ulgi jest wsparcie polskich przedsiębiorców w etapie automatyzacji ich działalności Ulga będzie działać podobnie jak ulga B+R a do katalogu kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą m in wydatki na nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych i maszyn (w tym opłaty leasingowe), WNiP niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych, koszty szkoleń pracowników. Odliczenie nie będzie mogło przekraczać 50% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Dotychczasowe publikacje WWP o Polskim Ładzie:
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 1  – zarys programu
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 2 – ulga na robotyzację
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 3 – składka zdrowotna
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 4 – karta podatkowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 5 – podatek minimalny
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 6 – polska spółka holdingowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 7 – nowelizacja KSH
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 8 – leasing operacyjny i środki trwałe
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 9 – zmiany dotyczące opodatkowania nieruchomości
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 10 – podatkowa grupa VAT
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 11 – zmiany dotyczące zatrudnienia
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 12 – nowe ulgi na ekspansję
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 13 – ukryta dywidenda