WWP o Polskim Ładzie #8 – leasing operacyjny i środki trwałe

Najpewniej jedynie do końca br. obowiązywać będą korzystne dla przedsiębiorców zasady sprzedaży samochodów nabytych w ramach leasingu operacyjnego…

LEASING OPERACYJNY
Nowy Ład dotknie w sposób szczególny przedsiębiorców, którzy posiadają auta w leasingu. Projektowane przepisy zakładają znaczne utrudnienia w wykupie auta do majątku prywatnego, w sytuacji, w której raty leasingowe były rozliczane w ramach działalności gospodarczej.

Aktualnie w przypadku gdy leasingobiorca wykupi taki składnik np. samochód do majątku prywatnego przedsiębiorcy, późniejszy przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej i podlega zwolnieniu od podatku dochodowego jeśli następuje po upływnie 6 miesięcy od dnia jego wykupu.

Nowy Polski Ład wprowadza w życie regulacje, które zmienią powyższą praktykę. Zgodnie z projektem, zbycie samochodu jak również innych składników będących przedmiotem leasingu i nabytych do majątku osobistego będzie opodatkowane o ile zbycie nastąpi w okresie 6 lat.

Ustawodawca wydłużył więc aż 12- krotnie okres w jakim składnik musi pozostać w majątku prywatnym przedsiębiorcy by móc korzystać ze zwolnienia.

W pierwszej wersji projektu Polski Ład nie było mowy o jakichkolwiek przepisach przejściowych. Za namową Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Związku Polskiego Leasingu, resort finansów przygotował nowe przepisy przejściowe. Wynika z nich, że nowe zasady leasingu będą miały zastosowanie do rzeczy nabytych po 31 grudnia 2021 r.

Nowe przepisy przewidują także, że podatek VAT w przypadku zakupu pojazdu do majątku prywatnego będzie płacony od realnej wartości rynkowej pojazdu, a nie od wartości wykupu. Jest to realny wzrost opodatkowania pojazdów nabywanych do majątku prywatnego i praktycznie oznacza zakończenie tego sposobu zakupu pojazdu

POCZĄTKOWA WARTOŚC SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

Na gruncie obecnych przepisów dla celów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wartością początkową jest cena nabycia. Nawet w przypadku, gdy środek trwały jest przyjmowany do używania po kilku latach, odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane od jego początkowej wartości.

Ustawodawca planuje jednak to zmienić. W sytuacji wprowadzenia do działalności gospodarczej składnika majątku, który uprzednio był wykorzystywany przez podatnika do celów prywatnych, zgodnie z proponowanym brzmieniem przepisu – wartość początkowa powinna być równa jego cenie nabycia, z zastrzeżeniem, że nie może być ona wyższa od jego wartości rynkowej.

Całość można podsumować dość krótko, podatnicy będą dokonywać niższych odpisów amortyzacyjnych od wprowadzanych do przedsiębiorstwa składników majątku. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Przedsiębiorcy, którzy planują rozliczać składniki majątkowe na obecnych zasadach, muszą się pospieszyć i wprowadzić je do działalności gospodarczej jeszcze w tym roku.

PRYWATNE WYKORZYSTYWANIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
Nowy Ład wprowadzi również nowe zasady opodatkowania dotyczące wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych:
✓ 250 zł miesięcznie w przypadku samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz samochodów elektrycznych;
✓ 400 zł miesięcznie w przypadku pozostałych samochodów.

OGRANICZENIE ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH
Rząd zapowiedział również nowelizację ustawy o elektromobilności. Zgodnie z założeniem odpisy amortyzacyjne będą zróżnicowane ze względu na emisję CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego i wynosić będzie odpowiednio:
✓ 225 tys. zł, jeżeli samochód osobowy jest pojazdem elektrycznym lub jest napędzany wodorem;
✓ 150 tys. zł, jeżeli emisja CO2 wynosi mniej niż 50 g na jeden kilometr;
✓ 100 tys. zł, jeżeli emisja CO2 jest równa lub wyższa niż 50 g na jeden kilometr.

Co istotne, przypadku pojazdów zakupionych przed datą wejścia w życie nowych regulacji, stosowane będą dotychczasowe przepisy.

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Dotychczasowe publikacje WWP o Polskim Ładzie:
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 1  – zarys programu
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 2 – ulga na robotyzację
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 3 – składka zdrowotna

✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 4 – karta podatkowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 5 – podatek minimalny
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 6 – polska spółka holdingowa

✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 7 – nowelizacja KSH