WWP o Polskim Ładzie #10 – podatkowa grupa VAT

Podatkowa grupa VAT ma umożliwić podmiotom powiązanym wspólne rozliczanie podatku VAT. Rozwiązanie jest ciekawą alternatywą oraz stanowi narzędzie planowania podatkowego dla grup kapitałowych.

DYREKTYWA

Podatkowa grupa VAT jest fakultatywnym rozwiązaniem wprowadzonym przez unijną Dyrektywę nr 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dzięki temu w wielu państwach unii podatkowa grupa VAT jest już znanym i aktualnie stosowanym rozwiązaniem. Dyrektywa VAT przewiduje rozwiązanie, za pomocą którego dane państwo członkowskie może uznać za jednego podatnika kilka podmiotów niezależnych od siebie pod względem prawnym, lecz ściśle powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Obecnie podatkowe grupy VAT funkcjonują w 18 państwach członkowskich unii.

WSPÓLNE ROZLICZENIE
Projektowane zmiany Polskiego Ładu przewidują możliwość wspólnego rozliczenia VAT przez podmioty powiązane kapitałowo. Co za tym idzie, to podatkowa grupa VAT stanie się podatnikiem VAT w miejsce podmiotów będących jej członkami, a dostarczanie lub nabywanie towarów lub usług przez podmioty będące członkami podatkowej grupy VAT będzie uznawane za transakcje dokonywane przez samą podatkową grupę VAT.

WARUNKI
W celu utworzenia podatkowej grupy VAT należy spełnić szereg kryteriów, przy czym warto zaznaczyć, że w tym przypadku nie ma konieczności posiadania statusu podatkowej grupy kapitałowej na gruncie ustawy CIT. Uprawnienie do utworzenia podatkowej grupy VAT będą posiadały podmioty posiadające siedzibę w Polsce, a także podmioty zagraniczne o ile prowadzą działalność w Polsce poprzez swoje oddział. Podatnik VAT będzie mógł być członkiem tylko jednej podatkowej grupy VAT Ponadto grupa VAT nie będzie mogła być członkiem innej grupy VAT. W trakcie trwania grupy VAT jej skład będzie niezmienny (tj nie będzie możliwości zwiększania ani zmniejszania liczebności jej członków) Podstawowym warunkiem utworzenia podatkowej grupy VAT jest istnienie pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych (warunki te muszą być spełnione łącznie przez cały okres działalności grupy).

Powiązania finansowe:
• jeden z podatników będących członkiem grupy musi posiadać bezpośrednio ponad 50 udziałów w kapitale zakładowym pozostałych podatników tworzących grupę

Powiązania ekonomiczne:
• przedmiot głównej działalności członków grupy ma taki sam charakter lub
• działalność poszczególnych członków grupy uzupełnia się i jest współzależna (np towary lub usługi wytwarzane przez członka grupy są niezbędne do działalności innych członków grupy) lub
• członkowie grupy korzystają w całości lub w dużej mierze z działalności prowadzonej przez danego członka grupy

Powiązania organizacyjne
• podmioty tworzące grupę znajdują się prawnie lub faktycznie bezpośrednio lub pośrednio pod wspólnym kierownictwem lub
• podmioty tworzące grupę organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu

UMOWA

Umowa o utworzeniu podatkowej grupy VAT musi być zawarta w formie pisemnej. Sama umowa powinna w szczególności regulować okres działalności grupy (nie krótszy niż 3 lata) oraz wskazywać członka grupy będącego jej przedstawicielem. Grupa uzyskuje status podatnika VAT z dniem wskazanym w umowie, jednak nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania grupy jako podatnika VAT Właściwym organem podatkowym w sprawach opodatkowania grupy będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla przedstawiciela grupy.

KORZYŚCI

  1. Brak opodatkowania VAT transakcji wewnątrzgrupowych
  2. Zbiorcze rozliczenie VAT i sporządzenie zbiorczego pliku JPK_VAT dla całej grupy przez jeden podmiot będący
    przedstawicielem
  3. Brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności split payment w wewnątrzgrupowych transakcjach

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Dotychczasowe publikacje WWP o Polskim Ładzie:
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 1  – zarys programu
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 2 – ulga na robotyzację
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 3 – składka zdrowotna
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 4 – karta podatkowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 5 – podatek minimalny
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 6 – polska spółka holdingowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 7 – nowelizacja KSH
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 8 – leasing operacyjny i środki trwałe
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 9 – zmiany dotyczące opodatkowania nieruchomości