WWP o Polskim Ładzie #5 – podatek minimalny

W kolejnym z cyklu newsletterów „WWP o Polskim Ładzie” przedstawiamy wprowadzenie tzw. podatku minimalnego, czyli de facto nowego podatku dla podatników podatku CIT – w szczególności tych płacących relatywnie niskie podatki (nie wykazujących stosownego dochodu) oraz ponoszących koszty tzw. usług niematerialnych.

WYŁĄCZENIA Z KUP
Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., art. 15 e ustawy o CIT z podatnicy mają obowiązek wyłączyć z KUP:
✓ część kosztów na nabycie określonych usług lub praw niematerialnych;
✓ poniesionych bezpośrednio do pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową;
– co miało uniemożliwiać lub utrudniać transfer zysków podatników i celowe zaniżanie podstawy opodatkowania tak, aby efektywnie płacić niższe podatki.

W praktyce, skuteczność tego przepisu pozostawiała wiele do życzenia a wiązała się z szeregiem utrudnień dla firm. W ramach Nowego Ładu w miejsce tych rozwiązań wprowadza się instytucję tzw. minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych.

WARUNKI
Nowym podatkiem mają zostać objęci zarówno polskie spółki opodatkowane CIT (tj. SP. ZO.O., SPK, SA i niektóre spółki jawne), podatkowe grupy kapitałowe, jak i spółki będące zagranicznymi rezydentami podatkowymi (w przypadku prowadzenia na terytorium RP przez zagranicznego zakładu).
Tacy podatnicy zostaną objęci podatkiem jeśli w roku podatkowym:
✓ ponieśli straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
✓ wykazują niski wskaźnik dochodowości w ramach swojej działalności operacyjnej (tj. udział dochodów operacyjnych w takich przychodach stanowi nie więcej niż 1%).

WYŁĄCZENIA
Na osłodę Ustawodawca wprowadził katalog wyłączeń z opodatkowania. Podatkiem minimalnym nie będą objęci:
✓ podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w pierwszych 3 latach, przy czym nie ma to zastosowania do
podmiotów przekształconych;
✓ przedsiębiorstwa finansowe (katalog z art. 15 c ust 16 ustawy o CIT);
✓ podatnicy, którzy wykazali 30% spadek przychodów w stosunku do przychodów roku poprzedniego;
✓ Spółki, gdzie wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a ta spółka nie jest wspólnikiem innej spółki kapitałowej czy osobowej;
✓ podmioty gdzie większość zysków operacyjnych jest związanych z eksploatacją statków morskich lub powietrznych albo wydobywaniem określonych kopalin;
✓ w przypadku spółek wchodzących w skład grupy spółek jeśli jedna spółka posiada przez cały rok 75% udziałów w spółkach pozostałych, jeżeli dodatkowo: (i) rok podatkowy spółek w grupie obejmuje ten sam okres oraz (ii) łączny wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej spółek przekracza 1%.

JAKA STAWKA I JAKA PODSTAWA PODATKU
Podatek ma wynosić 10% podstawy opodatkowania, która będzie sumą określonych składowych
✓ 4% wartości przychodów operacyjnych podmiotu (efektywna stawka podatkowa równa 0,4% przychodów)
✓ części poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego,
✓ odroczonego podatku CIT skutkującego zwiększeniem zysku brutto lub zmniejszeniem straty netto
✓ a także część poniesionych kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych (tj obecny zakres
art. 15 e ustawy o CIT).

Wartościami zmniejszającymi podstawę opodatkowania mają być natomiast
✓ wszelkie odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania (art. 18 ustawy o CIT) z wyłączeniem jednak pomniejszeń z tytułu ulgi za złe długi),
✓ u podatników w działających w ramach SSE i PSI dochody zwolnione.
Minimalny podatek dochodowy będzie obliczany i płacony rocznie. W związku z tym, że będzie de facto umożliwiał podwójne opodatkowanie podatnika ustawodawca wprowadził możliwość odliczenia zapłaconego minimalnego podatku dochodowego od klasycznego CIT do 3 lat po jego uiszczeniu.

Jest to kolejny (po m.in. podatku od tzw. nieruchomości komercyjnych) podatek, który będzie podnosił efektywny poziom opodatkowania pomimo tego, iż pozorowanym celem jego wprowadzenia było uszczelniania systemu podatkowego i przeciwdziałaniu uchylania się od płatności podatków.

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Dotychczasowe publikacje WWP o Polskim Ładzie:
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 1  – zarys programu
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 2 – ulga na robotyzację
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 3 – składka zdrowotna

✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 4 – karta podatkowa