WWP o Polskim Ładzie #12 – nowe ulgi na ekspansję

NOWE ULGI PODATKOWE

W ramach przepisów wprowadzających Nowy Ład, ustawodawca tworzy w polskim systemie prawa podatkowego kilka nowych ulg podatkowych. Ich celem jest wsparcie rozwoju i ekspansji polskich przedsiębiorstw, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Polski Ład przewiduje także ulgę podatkową dla przedsiębiorstw, które zamierzają wejść na giełdę oraz ulgę dla inwestorów indywidualnych, którzy zdecydują się na nabycie akcji, nowowchodzących na giełdę podmiotów.

Wśród ulg podatkowych przewidzianych Nowym Ładem znajdują się:
• ulga na ekspansję;
• ulga konsolidacyjna;
• ulga IPO;
• zwolnienie z opodatkowania zysków ze sprzedaży akcji nabytych w ramach IPO.

W naszym dzisiejszym Newsletterze przybliżymy Państwu pokrótce te ulgi.

ULGA NA EKSPANSJĘ

Ulga na ekspansję pomyślana została, jako zachęta dla przedsiębiorców do rozszerzania swojej działalności, poprzez promowanie wydatków na zwiększanie sprzedaży ich produktów, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Głównym celem ulgi jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które są związane ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży tych produktów. Od podstawy opodatkowania przedsiębiorca odliczy m.in.: koszty związane z uczestnictwem w targach, koszty poniesione na organizację miejsca wystawowego, koszty poniesione na działania promocyjne produktu (np. druk ulotek, zakup miejsca reklamowego) koszty związane z przygotowaniem dokumentacji koniecznej do sprzedaży produktów (certyfikacja, rejestracja znaków towarowych) itp.

Wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy, raz jako koszty uzyskania przychodów i drugi raz w ramach ulgi. Dla celów ulgi odliczeniu mogą podlegać wydatki w wysokości do 1.000.000,00 zł. Ulga na ekspansję może być dobrym uzupełnieniem ulgi B+R lub ulgi na prototyp.

ULGA KONSOLIDACYJNA

Ulga konsolidacyjna będzie oferowana firmom, które poprzez przejęcie innych podmiotów zdecydują się na uratowanie np swojego kontrahenta, dostawcy lub innego podmiotu potrzebującego wsparcia. Ulga pozwoli na dodatkowe odliczenie wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (wydatki na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki, itp w maksymalnej wysokości 250 000 00 zł w roku podatkowym.

Oprócz zaliczenia ww wydatków do swoich kosztów uzyskania przychodów, podatnik będzie mógł dodatkowo odliczyć równowartość tych kosztów od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Odliczenie wydatków związanych z akwizycją innej spółki będzie przysługiwać podatnikowi w roku podatkowym, w którym zostaną przez niego nabyte udziały (tej spółki). Wydatki będą zatem zaliczane do kosztów podatkowych dwukrotnie, podobnie jak ma to miejsce przy uldze B+R.

ULGA IPO

Ulga ta przeznaczona będzie zarówno dla przedsiębiorców zamierzających zadebiutować na giełdzie, jak i dla inwestorów indywidualnych, nabywających akcje w ramach IPO.

  • dla Spółki:

Spółki akcyjne będące polskimi rezydentami podatkowymi i nienotowane wcześniej na giełdzie, które zamierzają wyemitować dodatkowe akcje w pierwszej ofercie publicznej upubliczniając spółkę poprzez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego, będą mogły odliczyć do 150 wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę, w tym na działania, które zmierzają do poszerzenia kręgu akcjonariuszy. W przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać jednakże do maksymalnej wysokości 50 wydatków, nie więcej jednak niż 50 000 00 zł.

  • dla Inwestora:

Celem ulgi jest zachęcenie inwestorów indywidualnych do nabywania akcji podmiotów debiutujących na giełdzie. Inwestorzy indywidualni, którzy dokonają nabycia akcji spółki w ramach IPO i zachowają je przez 3 lata, nie zapłacą podatku od zysków z ich sprzedaży.

SKUTKI ZMIAN

Nowe ulgi należy uznać za krok w dobrym kierunku Powinny one przyczynić się do poprawienia konkurencyjności polskich firm. Z drugiej jednak strony przewidziane przez ustawodawcę możliwości odliczeń w ramach tych ulg, nie są duże i z pewnością nie będą stanowić wystarczającej zachęty dla przedsiębiorców.

Całość newslettera WWP o Polskim Ładzie do pobrania w formacie PDF: TUTAJ

Dotychczasowe publikacje WWP o Polskim Ładzie:
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 1  – zarys programu
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 2 – ulga na robotyzację
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 3 – składka zdrowotna
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 4 – karta podatkowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 5 – podatek minimalny
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 6 – polska spółka holdingowa
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 7 – nowelizacja KSH
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 8 – leasing operacyjny i środki trwałe
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 9 – zmiany dotyczące opodatkowania nieruchomości
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 10 – podatkowa grupa VAT
✓ WWP o Polskim Ładzie cz. 11 – zmiany dotyczące zatrudnienia