Kolejne planowane zmiany w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy zawierający istotne zmiany w zakresie podatków dochodowych i Ordynacji Podatkowej. Celem nowych przepisów jest uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, wprowadzenie nowych zachęt podatkowych w tym zakresie z jednoczesnym dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego. ZMIANY DOTYCZĄCE NOWYCH ZACHĘT PODATKOWYCH IP…

Polska strefa inwestycji- program dla firm realizujących nowe inwestycje

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązanie to przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego (PIT oraz CIT). Wsparcie udzielane na tej podstawie ma zastąpić wsparcie dotychczas funkcjonujące w ramach ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. KTO DECYDUJE O UDZIELENIU…

Przypomnienie o obowiązku dokumentacji cen transferowych do końca września 2018 roku

Do końca września 2018 roku podatnicy po raz pierwszy będą musieli przygotować dokumentację cen transferowych i złożyć oświadczenia o jej sporządzeniu. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów z 15 marca 2018 r., zgodnie z którym zostały wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i sprawozdania CIT-TP/PIT-TP. CENY…

Ważne zmiany dla przedsiębiorców / Exit Tax

Jak informuje Minister Finansów, podatek „exit tax” nazywany podatkiem od wyprowadzki będzie funkcjonował w Polsce od 2019 roku. Projekt jest na etapie prac wewnętrznych w resorcie finansów. Polska, jak i pozostałe państwa członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia nowej daniny do końca 2020 r.. Podstawowym założeniem exit taxation jest opodatkowanie przeniesienia przez podatnika należących do…

Ważne zmiany dla osób inwestujących w waluty wirtualne

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 24 sierpnia 2018 roku Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym wprowadzono odrębne regulacje dotyczące zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Dotąd nieuregulowane zagadnienia związane z opodatkowaniem…

Mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment

20 grudnia 2017 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ta wprowadzi do systemu VAT zupełnie nowe rozwiązanie –mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). Mechanizm podzielonej płatności wejdzie w życie od 1 lipca 2018 roku. Istota mechanizmu Mechanizm podzielonej płatności dotyczy transakcji dokonywanych wyłącznie pomiędzy podmiotami…

Skierowanie Projektu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych do Sejmu

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki dnia 06.04.2018 r. poinformował o podpisaniu projektu ustawy o ochronie danych osobowych przez Premiera i skierowaniu go do Sejmu. Wejście w życie RODO już 25 maja b.r. Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, którego założeniem jest zapewnienie lepszej ochrony tych…

Nowelizacja ustawy o KRS

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego [dalej: KRS]. Nowelizacja ustawy o KRS zmienia sposób komunikowania się przedsiębiorców z Krajowym Rejestrem Sądowym. Dzięki zmianą dostęp do dokumentów spółek będzie łatwiejszy. Ponadto sądy rejestrowe zyskały dodatkowe kompetencje dyscyplinujące przedsiębiorców. Pierwsze zmiany wejdą w życie 15 marca 2018 roku. Sprawozdania finansowe Od dnia 15 marca…

Zmiany dot. decyzji o warunkach zabudowy

Kończą się prace nad projektem nowej ustawy inwestycyjnej, autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W sposób rewolucyjny zmieni ona prawo budowlane oraz ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kto będzie mógł ubiegać się o wydanie decyzji? Obecnie o decyzję WZ może ubiegać się każdy. Wedle planowanych zmian decyzja będzie mogła zostać wydana wyłącznie właścicielowi lub użytkownikowi…