#PakietAntywirusowyWWP – dodatkowy obowiązek dla beneficjentów Tarczy PFR

Do 31 grudnia 2020 r. wszyscy beneficjenci z sektora MŚP, którzy otrzymali subwencję z PFR, są zobowiązani dostarczyć do banku, w którym został złożony wniosek, dokumenty potwierdzające, że wszystkie osoby składające wniosek, podpisujące umowę lub składające wniosek , były uprawnione lub prawidłowo umocowane do reprezentowania.

Rodzaj składanych dokumentów został określony w Regulaminie ubiegania się o udział w programie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” i zależy od sposobu reprezentacji:

w przypadku reprezentacji samodzielnej należy złożyć: (i) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS, z której wynika umocowanie osoby składającej wniosek/odwołanie do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta – takim dokumentem będzie odpis aktualny z KRS, datowany na dzień złożenia wniosku lub odpis pełny z KRS; ALBO (ii) wydruk z CEIDG, z którego wynika umocowanie osoby składającej wniosek/odwołanie do samodzielnej reprezentacji.

w przypadku reprezentacji łącznej należy złożyć: (i) pełnomocnictwo stanowiące załącznik nr 2 Regulaminu wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osób podpisujących (odpis z KRS lub CEIDG); (ii) oświadczenie o potwierdzeniu stanu związania przez Beneficjenta Umową Subwencji Finansowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osób podpisujących (odpis z KRS lub CEIDG).

Zarówno pełnomocnictwo jak i oświadczenie muszą zostać złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgodnie ze stanowiskiem PFR w przypadku, gdy podmiot składający wniosek, w dniu jego złożenia, nie posiadał pełnomocnictwa z podpisami notarialnie poświadczonymi, prawidłowego pełnomocnictwa nie da się już uzupełnić.

W wyniku powyższej regulacji pojawiły się wątpliwości odnośnie tego, czy w przypadku braku pełnomocnictwa do złożenia wniosku z podpisami notarialnie poświadczonymi najpóźniej w dacie złożenia wniosku, Beneficjenci zobowiązani są do złożenia takiego pełnomocnictwa.

Jak już wskazywaliśmy, zgodnie ze stanowiskiem PFR takiego pełnomocnictwa nie da się już uzupełnić, wobec czego Beneficjent powinien dostarczyć jedynie oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 Regulaminu (z podpisami notarialnie poświadczonymi) wraz z odpisem z KRS/CEIDG.

Wskazane oświadczenie ma charakter konwalidujący, a możliwość jego złożenia wynika wprost z art. 103 Kodeksu cywilnego, który określa, że jeżeli zawierający umowę pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.

Z uwagi na wątpliwości interpretacyjne PFR wydał objaśnienia zgodnie, z którymi Beneficjenci są zobowiązani do dostarczenia:

– pełnomocnictwa (kiedy posiadają pełnomocnictwo notarialnie poświadczone najpóźniej w dacie złożenia wniosku); albo

– oświadczenia (kiedy nie posiadają prawidłowego pełnomocnictwa).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PFR, zapis taki znalazł się również w umowach o subwencję.

Banki były zobowiązane do poinformowania przedsiębiorców o formie przyjmowania wymaganych dokumentów do 30 listopada 2020 r. 

autor: Monika Podsiedlik