Firmy

Wiemy, że umowy w obrocie gospodarczym tworzone są na „złe czasy”. Dlatego dobra umowa powinna nie tylko być czytelna i zrozumiała, lecz przede wszystkim powinna zabezpieczać interesy jej Stron.

W ramach Kancelarii WWP, oferujemy Państwu doradztwo w zakresie tworzenia, analizy oraz negocjacji umów na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Posiadamy bogatą wiedzę w zakresie konstruowania kontraktów handlowych w różnych dziedzinach aktywności gospodarczej. Świadcząc nasze usługi zawsze uwzględniamy konsekwencje podatkowe planowanych działań wybierając dla naszych Klientów najbardziej optymalne rozwiązania.

Usługi Kancelarii WWP w zakresie prawa umów handlowych obejmują:

 • przygotowanie umów dedykowanych na potrzeby danego przedsięwzięcia;
 • analizę umów pod kątem ewentualnych zagrożeń;
 • redagowanie wzorców umownych oraz regulaminów stosowanych przez przedsiębiorców;
 • prowadzenie negocjacji.

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Doradzamy w szczególności przedsiębiorcom jak ograniczyć ryzyka biznesowe związane ze stosowaniem prawa pracy. Uwzględniamy przy tym także konsekwencje podatkowe oraz obciążenia związane z ubezpieczeniami społecznymi jakie wiążą się z różnymi formami współpracy.

Przygotowujemy dokumentację pracowniczą oraz dokumenty dla podmiotów współpracujących z naszymi klientami takie jak umowy o współpracę, NDA, umowy o zakazie konkurencji.

Kancelaria WWP przygotowuje także plany opcyjnie i motywacyjne dla pracowników, dzięki którym pracodawcy mogą dodatkowo zmotywować i związać z sobą kluczowych pracowników i managerów.

Nasze usługi w zakresie prawa pracy obejmują m.in.:

 • przygotowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, NDA, umów o zakazie konkurencji;
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i wynagradzania;
 • bieżące porady w   kwestiach związanych z prawem pracy;
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy;
 • przygotowanie planów opcyjnych i motywacyjnych dla pracowników.

 

Doradztwo transakcyjne to pomoc firmom w inwestowaniu, chronieniu oraz optymalizowaniu swojego kapitału, ukierunkowane na realizację strategicznych celów (m.in. ekspansja, pozyskiwanie nowych rynków i technologii).

Stosujemy zintegrowane podejście do doradztwa transakcyjnego: od momentu rozpoczęcia poszukiwań potencjalnego inwestora, wybór optymalnej ścieżki inwestycyjnej, prowadzenie negocjacji, przygotowanie dokumentacji związanej z transakcją oraz wdrożenie zaproponowanych rozwiązań.

Adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi tworzący zespół WWP biorą pod uwagę specyfikę rynku a także uwarunkowania prawne i podatkowe, by zaproponować Państwu najbardziej korzystne rozwiązania.  

Specjalizujemy się w fuzjach i przejęciach oraz sprzedaży zarówno przedsiębiorstw jak i wysoko cennych aktywów (w szczególności nieruchomości, prawa własności intelektualnej, przedsiębiorstwa lub jego części) zapewniając klientom kompleksową obsługę w tym zakresie.

Nasze usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego obejmują m.in.:

 • poszukiwanie inwestora;
 • poszukiwanie podmiotów do przejęcia;
 • due diligence prawne i podatkowe;
 • udział w negocjacjach;
 • prawne i podatkowe doradztwo transakcyjne;
 • opracowywanie optymalnej struktury transakcji;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z transakcją;
 • przeprowadzanie transakcji oraz obsługa potransakcyjna.

Wiemy, że kluczowe decyzje oraz strategie rozwoju muszą uwzględniać  ewentualne konsekwencje na gruncie podatkowym.

Dzięki doświadczeniu partnerów WWP w zakresie doradztwa podatkowego oferujemy naszym klientom rozwiązania pomagające zrealizować ich założenia biznesowe przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego.

Wspieramy firmy, osoby indywidualne oraz instytucje publiczne w zakresie:

 • bieżącej obsługi podatkowej – zapewniając naszym klientom kompleksową pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rozliczeniem podatków;
 • audytów podatkowych – oferując naszym klientom badania mające na celu zdiagnozowanie i ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości oraz wyboru optymalnych rozwiązań;
 • usług compliance – dbamy o zgodność rozliczeń oraz wywiązywanie się przez podatników z ciążących na nich obowiązkach w zakresie prawa podatkowego. Przygotowujemy niezbędną dokumentację podatkową w tym dokumentację TP, AML, MDR, CFC oraz tzw. defence file – dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej transakcje o podwyższonym ryzyku, w szczególności te dokonywane między podmiotami powiązanymi;
 • doradztwa transakcyjnego – doradzamy w zakresie konsekwencji podatkowych poszczególnych transakcji związanych zarówno z procesem inwestycyjnym jak i rynkiem nieruchomości. Wskazujemy w jaki sposób optymalnie ustrukturyzować transakcję, by zabezpieczała ona interesy stron przy jednoczesnej minimalizacji obowiązków podatkowych;
 • planowania podatkowego – pomagamy naszym klientom wdrożyć model działalności zapewniający realizację założeń biznesowych przy możliwie najniższym poziomie obciążeń podatkowych. Przekazujemy naszym klientom kompletne rekomendacje uwzględniające zarówno indywidualne cele właścicieli jak i przepisy krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego;
 • postępowań przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi – z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów zarówno w toku postępowań oraz kontroli podatkowych jak i na sądowym etapie sporu z organami, skutecznie łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego z praktyczną znajomością procedur jakimi rządzą się postępowania.

Nasze usługi w zakresie prawa pracy obejmują m.in.:

 • bieżące doradztwo podatkowe;
 • audyty podatkowe;
 • pozyskiwanie ulg i preferencji podatkowych;
 • usługi compliance -przygotowanie dokumentacji podatkowej (TP, AML, MDR) oraz wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków związanych z prawidłowym rozliczeniem podatków;
 • doradztwo transakcyjne;
 • planowanie podatkowe;
 • reprezentację Klientów w toku sporów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi;
 • reprezentację klientów w ramach postępowań karno-skarbowych.

 

Ostatnie lata przyniosły nowelizację przepisów prawa podatkowego umożliwiającą innowacyjnym firmom jak i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wdrożenie preferencji podatkowych w tym ulgi na działalność badawczo – rozwojową (ulga B+R) oraz preferencyjnych zasad opodatkowania przychodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP BOX) w tym z dochodów uzyskiwanych z programów komputerowych.

Zapewniamy kompleksowe wdrożenie ulg i preferencji podatkowych w przedsiębiorstwach.  Pomagamy w identyfikacji działalności innowacyjnej, kosztów kwalifikowanych oraz przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej skorzystanie z opisywanych narzędzi w efektywny i bezpieczny sposób, w tym w przygotowaniu wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Doradztwo przy pozyskiwaniu wsparcia dla działalności innowacyjnej obejmuje w szczególności asystę we wdrożeniu ulgi B+R oraz IP BOX:

 • identyfikację działalności, jaka może być objęta ulgą;
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia ulgi;
 • przygotowanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • wsparcie w dostosowaniu ewidencji księgowej;
 • wsparcie w zakresie rozliczenia ulg i preferencji.

W zależności od tego w jakiej formie prowadzona jest firma różnie przedstawia się kwestia:

 • opodatkowania zysków przedsiębiorstwa;
 • odpowiedzialności majątkowej właścicieli;
 • sukcesji;
 • możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania (np. obligacji) lub inwestora strategicznego.

Doradzamy jaką formę działalności wybrać, mając na względzie zarówno plany właścicieli jak i realia prawne i gospodarcze. Dla grup kapitałowych lub właścicieli kilku firm oferujemy konsultacje  dotyczące analizy wad i zalet aktualnego modelu oraz wskazaniu możliwych ulepszeń.

Nasze bogate doświadczenie w przekształcaniu przedsiębiorstw i reorganizacjach grup kapitałowym gwarantuje sprawne przeprowadzenie całego procesu.

Co ważne, wspieramy przedsiębiorców  nie tylko na etapie przekształcenia, ale też w okresie po samej transformacji. Dział doradztwa podatkowego zapewnia  przy tym zarówno  nadzór nad rozliczeniami podatkowymi jak i wybór optymalnej metody przekształcenia.

Nasze usługi w zakresie reorganizacji obejmują m.in.:

 • analizę bieżącej struktury własnościowej firmy;
 • wskazanie możliwych do wdrożenia rozwiązań uwzględniających aspekty podatkowe, prawne i księgowe;
 • transferowanie majątku i funkcji pomiędzy podmiotami;
 • opracowanie we współpracy z Klientem docelowego modelu działalności w oparciu zarówno o podmioty polskie (spółki prawa handlowego, fundusze inwestycyjne, konsorcja, fundacje i stowarzyszenia) jak i zagraniczne (spółki, fundusze, fundacje, trusty);
 • wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

Dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywiera wymierny wpływ na działalność przedsiębiorstw w większości sektorów gospodarki w Polsce i na świecie. W tym bezprecedensowym czasie wspieramy naszych Klientów naszą wiedzą z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego.

Na bieżąco śledzimy wszystkie zmiany w zakresie prawa oraz dostępne programy pomocowe informując naszych Klientów o wiążących się z nimi możliwościach jak i potencjalnych zagrożeniach.

Pomagamy naszym Klientom uzyskać dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowniczych, środki z programów rządowych jak i umorzenia i ulgi w spłacie zobowiązań i ZUS.

Weryfikujemy oraz renegocjujemy w imieniu naszych Klientów umowy zarówno z partnerami biznesowymi jak i z instytucjami finansowymi, a w razie gdyby powyższe działania okazały się niewystarczające służymy naszym Klientom doradztwem w zakresie restrukturyzacji korporacyjnej i majątkowej w celu zapewnienia ochrony przed upadłością.

W ramach wsparcia w zw. z COVID-19 oferujemy przedsiębiorcom:

 • pomoc w zakresie uzyskania dotacji i dofinansowań dostępnych w ramach tarczy antykryzysowej oraz tarczy finansowej;
 • pomoc w zakresie odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych i wobec ZUS;
 • pomoc w zakresie rozliczenia pomocy w ramach COVID-19;
 • renegocjację umów z kontrahentami i instytucjami finansowymi;
 • doradztwo restrukturyzacyjne.

Nasz Zespół tworzą adwokaci i radcowie prawni posiadający bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw procesowych.

Prowadzimy szereg postępowań cywilnych oraz sądowo-administracyjnych obejmujących zarówno spory gospodarcze, jak też sprawy cywilne i administracyjne. Oferujemy pomoc zarówno przed sądami powszechnymi i administracyjnymi (w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym), jak również przed sądami arbitrażowymi, polubownymi oraz innymi organami mediacyjnymi.

Priorytetem dla nas jest ochrona interesów naszych klientów oraz wybór najbardziej efektywnej taktyki procesowej uwzględniającej indywidualne uwarunkowania danej sprawy.

Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych m. in. w zakresie:

 • prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych;
 • prawa cywilnego;
 • prawa podatkowego;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;
 • prawa ochrony konkurencji i czynów nieuczciwej konkurencji.

Dzięki wieloletniej praktyce w prowadzeniu postępowań karnych oraz sporów sądowych a także szerokiej wiedzy na temat prawa gospodarczego, w tym także podatkowego, zapewniamy doradztwo i reprezentujemy Klientów w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi, w tym przestępstwami karno-skarbowymi.

Nasze usługi w zakresie prawa karnego gospodarczego obejmują reprezentację klientów na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych, takich jak:

 • korupcja;
 • kreatywna księgowość;
 • wyłudzenie podatku VAT;
 • karuzele podatkowe;
 • pranie brudnych pieniędzy.

Prowadzenie działalności w formie spółki stanowi wyzwanie związane nie tylko z realizacją zakładanych planów biznesowych, ale także szeroko pojmowanym prawem korporacyjnym.

Nasi specjaliści wspierają Klientów dopiero planujących rozpoczęcie działalności, w zakresie wyboru najbardziej efektywnej i dopasowanej formy działalności jak i funkcjonujące już organizacje o niejednokrotnie złożonej strukturze właścicielskiej. 

Nasz Zespół świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa spółek, począwszy od zakładania spółek, poprzez ich bieżącą obsługę prawną, a także restrukturyzacje istniejących już grup kapitałowych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

 • zakładanie spółek polskich (w tym także w systemie s24) oraz zagranicznych;
 • opracowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych spółek (uchwał, protokołów itp.);
 • reprezentację w postępowaniach przed sądami rejestrowymi (KRS);
 • obsługę organów spółek;
 • pomoc przy organizowaniu i prowadzeniu zgromadzeń udziałowców/akcjonariuszy;
 • przejęcia i nabycia podmiotów gospodarczych;
 • likwidację spółek.