SLIM VAT 3 – zmiany obowiązujące od 1 lipca 2023 r.

SLIM VAT 3 to nowelizacja przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w swoim założeniu miały na celu uproszczenie i przyspieszenie rozliczania podatku VAT oraz dostosowanie przepisów do warunków małego i średniego biznesu.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian, które wprowadza SLIM VAT 3. Większość z nich weszła w życie 1 lipca 2023 r.

VAT – wyższy limit małego podatnika
Dzięki SLIM VAT 3 „małym podatnikiem” będzie podatnik VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Do 1 lipca 2023 r. limit wynosił 1 200 000 euro.

Przypominamy, że mały podatnik VAT może korzystać z następujących preferencji:
– metoda kasowa rozliczenia VAT – VAT z wystawionej faktury należy zapłacić dopiero za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma zapłatę za wystawioną fakturę,
– rozliczenie kwartalne – zapłata VAT raz na kwartał.

VAT – złagodzenie przepisów dotyczących sankcji
Od 1 lipca 2023 r. każdorazowe nałożenie sankcji jest związane z pozostawioną organowi podatkowemu swobodą. Przyjęto bowiem rozwiązanie polegające na miarkowaniu sankcji: przepisy przewidują wymierzanie sankcji do odpowiednio 30%, 20% lub 15%.
Ustalając wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego organ będzie się kierował  okolicznościami powstania nieprawidłowości, rodzajem i stopniem naruszenia obowiązku podatkowego, rodzajem, stopniem i częstotliwością dotychczas stwierdzanych nieprawidłowości, kwotę nieprawidłowości, działania podjęte przez podatnika w celu usunięcia nieprawidłowości.

VAT – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2023 r. dotknęły również instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS). WIS pozwala na uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT, właściwej dla danego towar lub usługi.

Po zmianach złożenie wniosku o WIS nie będzie podlegało opłacie. Podatnik będzie jednak nadal zobowiązany do poniesienia opłat za badania i analizy w przypadku, gdy rozpatrzenie tego wniosku będzie wymagało przeprowadzenia tego rodzaju czynności.
Wprowadzono okres ważności WIS – WIS co do zasady będzie wydawana na okres 5 lat, liczony od dnia następującego po dniu jej doręczenia.
WIS będzie mógł wygasnąć w przypadku doręczenia decyzji o zmianie lub uchyleniu WIS, upływu okresu, na jaki została wydana lub zmiany w przepisach ustawy
Od 1 lipca 2023 r. nie będzie wydawana WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS w dniu złożenia tego wniosku jest przedmiotem:
– toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji albo postanowieniu organu podatkowego;
– zawartego porozumienia inwestycyjnego.

Konsolidacja wydawania wiążących informacji
Wspomniana konsolidacja wyraża się poprzez przekazanie Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) kompetencji do prowadzenia postępowań w zakresie wszystkich wiążących informacji:
– Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA),
– Wiążąca Informacja o Pochodzeniu (WIP),
– Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS),
– Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT).

Dyrektor KIS będzie również organem właściwym do rozpatrywania spraw odwoławczych w tym zakresie.

VAT – dysponowanie środkami na rachunku VAT
Jednym z celów SLIM VAT 3 była poprawa płynności finansowej przedsiębiorców. Dla osiągniecia tego celu ustawodawca umożliwił wykorzystanie środków z rachunku VAT do zapłaty kolejnych danin:
– podatku od wydobycia niektórych kopalin,
– podatku od sprzedaży detalicznej,
– tzw. podatku cukrowego,
– tzw. podatku od produkcji okrętowej,
– opłaty od „małpek”,
– podatku tonażowego.

VAT – proporcja przy sprzedaży mieszanej
SLIM VAT 3 wprowadził zmiany w krocie pozwalającej na uznanie, że proporcja przy sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej) wynosi 100%, mimo że faktycznie przekroczyła 98%:
– Dozwolone jest uznanie, że proporcja wynosi 100%, gdy proporcja sprzedaży mieszanej przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu wynikająca z tej proporcji w skali roku była mniejsza niż 10 000 zł (wcześniej: 500 zł);
– Dozwolone jest uznanie, że proporcja wynosi 0%, gdy proporcja sprzedaży mieszanej nie przekroczyła 2%.
Również zlikwidowano obowiązek uzgadniania z naczelnikiem Urzędu Skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego, zamiast tego wprowadzono wymóg zawiadomienia naczelnika Urzędu Skarbowego o przyjętej proporcji.

VAT – kurs walut przy fakturach korygujących
Ustawa o VAT do tej pory nie zawierała przepisów dotyczących kursów przeliczeniowych w przypadku faktur korygujących. Zgodnie z nowelizacją, w przypadku korekty „in minus” oraz „in plus” – należy zastosować kurs NBP zastosowany w korygowanej fakturze, a gdy wystawiana jest faktura zbiorcza – z dnia poprzedzającego wystawienie korekty.

Postanowienia organów podatkowych
Nie muszą już być obligatoryjnie wydawane postanowienia organów podatkowych w sprawie:
– zaliczenia wpłaty, nadpłaty, zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych,
– odsetek za zwłokę.

Podatek od spadków i darowizn – nowe kwoty wolne
Podatek od spadków i darowizn muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny. Podatek ten należy uiścić, gdy wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku.

Od 1 lipca 2023 r. podwyższono kwoty wolne od podatku od spadku i darowizn:
Grupa I: 10 434 zł à 36 120 zł
Grupa II: 7 878 zł à 27 090 zł

Grupa III: 5 308 zł à 5 733 zł

Komentarz WWP

SLIM VAT 3 to pakiet zmian, który co do zasady należy oceniać pozytywnie. Nowelizacja przede wszystkim wprowadza zmiany w zakresie ustawy o VAT, lecz mimo powszechnie przyjętej nazwy sugerującej, że dotyczy ona wyłącznie VATu, wprowadzono dodatkowe ułatwienia również
w innych regulacjach prawnych.

Ogólnym założeniem wszystkim zmian z cyklu SLIM VAT jest wprowadzenie samych uproszczeń. Poprzednie wersje SLIM VAT nie do końca te założenia zrealizowały. Czas pokaże, jak te zmiany zostaną przyjęte przez praktyków.

Warto zwrócić uwagę, iż zmiany w zakresie sankcji VAT są wynikiem wyroku TSUE w sprawie C-935/19. Trybunał  zwrócił uwagę, że polskie przepisy nie dają możliwości zindywidualizowania nakładanej sankcji, gdyż sankcja VAT była stosowana automatycznie przy wykorzystaniu jednakowej dla wszystkich stawki. SLIM VAT 3 wprowadził miarkowanie sankcji VAT.

Jeśli potrzebujesz indywidualnych konsultacji w ww. zakresie – zapraszamy do kontaktu ze specjalistami WWP.