INFORMATOR W ZAKRESIE UDZIELANIA DAROWIZN NA CELE PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z KRYZYSEM NA UKRAINIE

POMOC CHARYTATYWNA DLA OSÓB OBJĘTYCH
DZIAŁANIAMI WOJENNYMI

W związku z dramatyczną sytuacją obywateli Ukrainy dotyczącą trwających obecnie działań wojennych coraz więcej osób w Polsce pragnie wspomóc naród Ukraiński. Pomoc kierowana jest zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne. Jednakże pomoc ta powinna być skoordynowana, świadczona przede wszystkim przez wyspecjalizowane instytucje publiczne jak i prywatne. Wiele podmiotów będzie mogło następnie skorzystać z możliwości odliczenia od podatku tak udzielonej darowizny.

ODLICZENIE DAROWIZN W PODATKU
DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT istnieje możliwość odliczenia od dochodu szeregu darowizn przekazanych przez podatnika w rozliczanym roku podatkowym. Zabieg ten pozwala na pomniejszenie dochodu, od którego oblicza się podatek dochodowy, a w rezultacie pozwala zapłacić mniejszy podatek

CELE POŻYTKU PUBLICZNEGO

Odliczenia od podatku podlegają darowizny na cele pożytku publicznego określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do których należą m.in. zadania w zakresie:
▪ ochrony i promocji zdrowia;
▪ działalności charytatywnej;
▪ porządku i bezpieczeństwa publicznego;
▪ ratownictwa i ochrony ludzi;
▪ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

ORGANIZACJE

Formalnie Ustawa o PIT stawia warunek przekazywania darowizn nie tylko na odpowiednie cele, ale również należy ją dokonać na rzecz odpowiednich podmiotów, tj.:

1. Organizacji pożytku publicznego, którymi są:
a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi;
b) niedziałającymi z celu osiągnięcia zysku osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi wyposażonymi w zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

2. Inne podmioty, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
c) spółdzielnie socjalne;
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku

Zgodnie ze stanowiskiem KIS darowizny nie można odliczyć w przypadku przekazania na rzecz:
a) partii politycznych;
b) europejskich partii politycznych;
c) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
d) samorządów zawodowych;
e) fundacji utworzonych przez partie polityczne;
f) europejskich fundacji politycznych.

Zakres ulgi związanej z darowiznami na rzecz organizacji pozarządowych nie uzależnia dokonania odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. Istotne jest, aby jednostka obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych
i nie była jednostką sektora finansów

WARUNKI I LIMIT ODLICZENIA

Kwota przekazanej darowizny możliwa jest do odliczenia w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych bądź zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (nie jest możliwe przypadku podatku liniowego). Przy czym darowizny na cele pożytku publicznego podlegają odliczeniu w kwocie dokonanej darowizny,
łącznie nie więcej niż w wysokości stanowiące 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.

WYŁĄCZENIE ODLICZENIA

Odliczeniu w żadnym wypadku nie podlegają darowizny poczynione na rzecz:
a) Osób fizycznych;
b) Osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych wyposażonych w zdolność prawną prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

DOKUMENTACJA

Wysokość wydatków na cele związane z darowizną powinna być udokumentowana w postaci dowodu wpłaty na rachunek płatniczy w przypadku darowizny pieniężnej bądź dowodu, z którego wynikają dane darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

ODLICZENIE DAROWIZN W CIT

W przypadku podatku CIT odliczenie darowizn następuje po spełnieniu analogicznych wymagań jak przy PIT, z tym zastrzeżeniem, że odliczenie przysługuje w wysokości do 10% uzyskanego dochodu.

Udzielamy darmowej pomocy prawnej wszystkim cudzoziemcom, którzy w wyniku działań zbrojnych znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, prosimy o kontakt pod nr telefonu: +48 608 493 848