Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty

31 stycznia 2021 r. mija termin na złożenie po raz pierwszy sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Termin złożenia i sankcja
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wprowadziła na największych przedsiębiorców obowiązek corocznego – w terminie do 31 stycznia każdego roku – przekazywania sprawozdań dotyczących stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminów zapłaty oraz opóźnień w spłacie zobowiązań.​
Nie złożenie sprawozdania w terminie, utrudnianie lub udaremnianie wywiązania się z tego obowiązku złożenia takiego sprawozdania podlega karze grzywny.

Podmioty zobowiązane
Obowiązek złożenia takiego sprawozdania spoczywa na:
1. bez względu na wartość osiągniętych przychodów;
a) podatkowych grupach kapitałowych;
b) spółkach nieruchomościowych;
2. podatnikach inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w poprzednim roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln EURO.

Spółki nieruchomościowe?
Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzona do przepisów podatkowych PIT i CIT została definicja spółki nieruchomościowej.​
Na mocy obowiązujących przepisów jest to podmiot:​
1. inny niż osoba fizyczna;
2. obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości;​
3. którego 50% wartości rynkowej aktywów stanowią nieruchomości:​położone na terytorium Polski o wartości rynkowej przekraczającej 10 mln zł; ​
4. jeżeli podmiot nie rozpoczyna w danym roku działalności warunkiem dodatkowym jest również uzyskanie w poprzednim roku 60% ogółu przychodów przez ten podmiot z tych nieruchomości. ​​

Przepisy przejściowe nie są niestety precyzyjne. Niemniej MF w wyjaśnieniach do nich wskazało, że spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2021, tj. nie wcześniej niż w styczniu 2022 r.

Na podstawie jakich danych jest składane sprawozdanie?
Pierwsze sprawozdanie składane jest na podstawie danych o transakcjach handlowych z 2020 r. i 2019 r. Według wyjaśnień Ministerstwa oznacza to, że pierwsze sprawozdanie składane za rok 2020 r. powinno obejmować wartości świadczeń pieniężnych spełnionych (otrzymanych) w 2020 r. oraz niespełnionych (nieotrzymanych w 2020 r.) niezależnie od tego, czy data ich wymagalności przypadała przed czy po 1 stycznia 2020 r. ​

Jak złożyć sprawozdanie?
Sprawozdanie składa kierownik podmiotu zobowiązanego do jego złożenia tj: członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie składa kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.​
Sprawozdania powinny być przekazywane ministrowi właściwemu ds. gospodarki przy użyciu formularzy elektronicznych lub za pośrednictwem e-PUAP.​

​W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi raportowanych danych Ministerstwo przygotowało praktyczny poradnik dotyczący raportowania w którym można znaleźć odpowiedzi dotyczące m.in. raportowania transakcji:
gdzie wynagrodzenie płacone jest w ratach;​
na podstawie faktur zaliczkowych;​
częściowo płatnych w terminie, a częściowo przeterminowanych;​
do których wystawiono faktury korygujące;​
nieuznawanych za zasadne przez strony transakcji;​
i wiele innych. ​

Newsletter WWP do pobrania znajduje się TUTAJ