Newsletter WWP – Tarcza PFR 2.0. – nabór rozpoczęty!

Rozpoczął się nabór do kolejnego programu pomocowego PFR, w ramach którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe 

Założenia programu
Choć główne założenia programu zostały ogłoszone już tydzień temu, regulamin zasad udzielania wsparcia został opublikowany dopiero dzień przed rozpoczęciem naboru. Dlatego czas na zapoznanie z nim jest krótki.  Program PFR skierowany jest jedynie dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Pomoc będzie przeznaczona dla firm z sektora mikroprzedsiębiorców oraz dla MŚP o określonych w regulaminie kodach PKD.

Co ważne w przeciwieństwie do Tarczy 1.0 w tym programie umorzeniu może ulec nawet  do 100% otrzymanej subwencji, w zależności od spełnienia warunków tj. dla:
–> mikrorzedsiębiorcy: utrzymanie firmy i średniego zatrudnienia;
–> MŚP: utrzymanie firmy i przeznaczenie pomocy na pokrycie tzw. kosztów stałych o jakich mowa poniżej.

Najważniejsze daty
Nabór wniosków jak wskazaliśmy rozpocznie się 15 stycznia, a zakończy się 28 lutego 2021 r. W okresie 1 luty – 31 marca 2021 r. trwać będzie procedura odwoławcza.
W związku z koniecznością podania we wniosku wysokości „obrotów gospodarczych” PFR rekomenduje złożenie pliku JPK VAT przynajmniej 7 dni przed złożeniem wniosku o subwencję.

Wysokość pomocy
Maksymalna kwota finansowania jest uzależniona od statusu przedsiębiorstwa i wynosi odpowiednio:

Mikrofirmy
18 tys. zł na pracownika
w przypadku spadku obrotów gospodarczych od 30-60%
36 tys. zł na pracownika w przypadku spadku obrotów gospodarczych powyżej 60%,
Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł.
Jeśli firma korzystała z Tarczy 1.0 to łączne dofinansowanie na 1 pracownika nie może jednak przekroczyć 72 tys. zł.

MSP
Maksymalna kwota subwencji  to 3,5 mln zł.
(72 tys. zł na pracownika)  Jeśli firma korzystała z Tarczy 1.0 to łączne dofinansowanie na pracownika nie może przekroczyć 144 tys. zł.

Warunki programu
W celu otrzymania pomocy, beneficjent musi spełnić szereg warunków:
•być przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawa przedsiębiorców wpisanym do rejestru KRS lub CEIDG,
•posiadać rezydencję podatkową na terenie EOG a jego główny beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji w tzw. rajach podatkowych,
•prowadzić na dzień 31.12.2019 r. i dzień złożenia wniosku działalność gospodarczą,
•w trzech datach (31.12.2019, 1.11.2020, dzień złożenia wniosku) prowadzić działalność gospodarczą o określonym w regulaminie kodzie PKD,
•spełniać warunki z sekcji 3.1/3.12 Tymczasowych Ram Środków Pomocy
•nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 31.12.2019 r. lub na 31.12.2020 r. lub na dzień złożenia wniosku (rozłożenie na raty, odroczenie podatku lub składek nie jest traktowane jako zaległość).
·odnotować spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w jednym z dwóch okresów:
–> od 1.04.2020 roku do 31.12.2020 w porównaniu analogicznego okresu w 2019 lub
–> od 1.10.2020 roku do 31.12.2020 roku w porównaniu analogicznego okresu w 2019;
•posiadać na dzień 31.12.2019 r. lub na 31.07.2020 r., przynajmniej 1 pracownika (tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)

Na co warto zwrócić uwagę?
Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów programu:
•na chwilę obecną PFR dopuszcza łączenie pomocy z Tarczy Finansowej PFR 1.0 i 2.0 pod warunkiem, że maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz nie przekroczy limitów określonych przez UE;
•lista PKD na chwilę obecną jest ostatecznie ustalona – może być zmieniana i obejmować w trakcie programu nowe branże.
•ostateczna kwota subwencji będzie wyliczana na podstawie podanych danych i będzie zależała:
–> w przypadku Mikroprzedsiębiorców zależy od procentowej wysokości spadku przychodów i liczby pracowników.
–> W przypadku MŚP będzie uzależniona od prognozy kosztów stałych i liczby pracowników.

Koszty Stałe wg. programu to faktyczna strata brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe)  w okresie od 1.11.2020 do
31.03.2021 r.,  wykazana w rachunku zysków i strat lub w innych dokumentach sprawozdawczych MŚP, z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzględniającą pomoc publiczną uzyskaną
z innych źródeł (zarówno otrzymaną jak i oczekiwaną).

Jak przygotować się do złożenia wniosku?
Przedsiębiorcy, którzy planują ubiegać się o pomoc powinni przede wszystkim:
•sprawdzić aktualność danych swojej firmy z rejestrami publicznymi. To na ich podstawie firma będzie sprawdzana i weryfikowana;
•przygotować dane osoby zawierającej umowę z PFR i upewnić się, że wnioskujący ma zdolność do reprezentowania firmy. W innym wypadku powinien mieć zgodne z wzorem wyznaczonym przez PFR pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i załączone do wniosku;
•posiadać odpowiednie zgody korporacyjne na zawarcie umowy z PFR.
sprawdzić numer TERYT, czyli 7 cyfrowy numer Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju, dostępnego pod TYM adresem.
•określić liczbę pracowników na wskazane okresy,
•sprawdzić wielkość przedsiębiorstwa zgodną z definicją UOKiK na podstawie załącznika I do GBER
•określić dane spadku obrotów za okres od 1 października do 31 grudnia w 2020 oraz w 2019 r, albo za okres od 1 kwietnia do 30 grudnia i z tożsamego okresu w 2019 na podstawie pliku JPK VAT.
•zweryfikować swój dostęp do bankowości elektronicznej – składanie wniosków, pism i odwołań będzie odbywać się tylko za pośrednictwem tego systemu;
•w przypadku Spółki załączyć aktualny odpis KRS,

Po skompletowaniu dokumentów i złożeniu wniosku zostanie wygenerowana umowa, która wejdzie w życie wraz z podpisem elektronicznym lub opatrzenia pieczęcią banku.

Pełna treść Newslettera WWP do pobrania TUTAJ