Newsletter WWP – Informacja o realizacji strategii podatkowej

Od 1 stycznia 2021 najwięksi podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej przez nich strategii podatkowej.

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE
Obowiązek sporządzenia strategii podatkowej i publikacji realizowanej przez nich strategii podatkowej (tj. Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej), spoczywa na:
• największych podatnikach (przychody przekraczające 50 mln EUR),
• podatkowych grupach kapitałowych (PGK)
Wyjątkiem od stosowania nowego obowiązku są objęci podatnicy, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej.


ELEMENTY INFORMACJI
Elementy jakie publikowana przez podatnika informacja musi zawierać:

I. Opis stosowanych przez podatnika:
▪ procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających prawidłowe wykonanie;
▪ dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

II. Informacje o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

III. Informacje o:
▪ transakcjach z podmiotami powiązanymi (również zagranicznymi) o wartości przekraczającej 5% sumy bilansowej aktyawów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
▪ planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

IV. Informacje o złożonych wnioskach o wydanie:
▪ ogólnej interpretacji podatkowej;
▪ indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
▪ wiążącej informacji stawkowej (WIS);
▪ wiążącej informacji akcyzowej (WIA).

V. Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raje podatkowe).

O wszystkim tym podatnik ma obowiązek raportować z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, ale z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.
➢ Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej należy sporządzić w języku polskim.
➢ Sprawozdanie należy opublikować w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
➢ Informacja ma zostać zamieszczona na stronie internetowej danego podatnika lub na stronie internetowej podmiotu powiązanego.
➢ Adres strony internetowej ma być zgłoszony do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika najpóźniej w terminie publikacji.

FORMA I SPOSÓB PUBLIKACJI
➢ Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej należy sporządzić w języku polskim.
➢ Sprawozdanie należy opublikować w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.
➢ Informacja ma zostać zamieszczona na stronie internetowej danego podatnika lub na stronie internetowej podmiotu powiązanego.
➢ Adres strony internetowej ma być zgłoszony do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika najpóźniej w terminie publikacji.

SANKCJE
Niedopełnienie obowiązku związanego z przygotowaniem oraz publikacją informacji może skutkować nałożeniem kary finansowej do 250 tys. zł. Kara nakładana jest przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w drodze wydania decyzji administracyjnej.

PIERWSZA PUBLIKACJA
Zdaniem Ministerstwa Finansów „z uwagi na to, że ustawa nowelizująca nie przewiduje szczególnych regulacji przejściowych, podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r.”.
Oznacza to, że podmioty zobowiązane będą musiały po raz pierwszy przygotować oraz opublikować informację o strategii podatkowej realizowanej w 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Całość Newslettera WWP do pobrania znajduje się TUTAJ

Więcej w nanowszym odcinku naszego vloga „O czym myśli WWP – strategie podatkowe”