Tarcza antykryzysowa – rozwiązania przyjęte przez Sejm

#PakietAntywirusowyWWP

JAKIE ULGI WPROWADZA TARCZA ANTYKRYZYSOWA?

W ostatnich dniach wielokrotnie słyszeliśmy o nowych rozwiązaniach, które mają wesprzeć przedsiębiorców w tym niełatwym dla nich czasie. Ulgi i ułatwienia zostały przygotowane przez różne resorty i razem tworzą tzw. tarczę antykryzysową.

Jakie dokładnie udogodnienia przygotował rząd?

Na tarczę antykryzysową składają się przede wszystkim rozwiązania w zakresie:

 • prawa pacy i dofinansowania do wynagrodzeń;
 • płatności składek ZUS;
 • przetargów publicznych;
 • polityki drugiej szansy;
 • odroczenia wielu terminów;
 • przedłużenia bankowych kredytów obrotowych;
 • rozliczenia tegorocznej straty w przyszłym roku;
 • ułatwień dla branży turystycznej;
 • możliwości przedłużenia legalnego pobytu i pozwolenia na pracę.

ŚWIADCZENIA

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Osoby samozatrudnione i osoby zatrudnione na umowach cywilnych mają otrzymywać jednorazowy zasiłek tzw. świadczenie postojowe. Świadczenie to przysługiwać będzie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. Świadczenie będzie skierowane do ww. osób, jeśli nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Osoba samozatrudniona opodatkowana wg. Ustawy PIT, aby skorzystać ze świadczenia musi spełnić następujące warunki:

 

 • przychód w miesiącu poprzedzającym nie może przekroczyć 15.681 zł;
 • działalność gospodarcza została zarejestrowana przed 1 marca 2020 r.;
 • nie doszło do zawieszenia działalności; oraz
 • przychód z prowadzenia tej działalności w stosunku do poprzedniego miesiąca kalendarzowego uległ obniżeniu o co najmniej 15%.

Dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej, zostanie przyznane dofinansowanie w wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego, przy spełnieniu poniższych warunków:

 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekraczał 15 681 zł;
 • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o przynajmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego;
 • przedsiębiorca prowadził działalność przed lutym 2020r.;
 • jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą, to nie zrobił tego przed 1 lutym 2020 r.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenia i umowy o dzieło będą miały prawo do świadczenia postojowego w wysokości 80% jeśli:

 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r.;
 • wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.

Wysokość świadczenia nie będzie uzależniona od wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie cywilnoprawnej jak również faktycznej wypłaty wynagrodzenia za ograniczone wykonanie umowy. W każdym przypadku wynosić będzie 80% minimalnego wynagrodzenia.

Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie wniosku zainteresowanego.

JEDNORAZOWE POŻYCZKI

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Wniosek o pożyczkę mikro przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikro przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikro przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikro przedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia.

DOFINANSOWANIA

DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA

Jednym z najistotniejszych rozwiązań w tarczy antykryzysowej jest pomoc ze środków FGŚP dla przedsiębiorców w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19; lub
 • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej wynagrodzenia minimalnego. Na takie wynagrodzenie Pracodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (1 533,09 zł) oraz refinansowania składek na ubezpieczenie w tej części.

W sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż o pół etatu , pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi co wynagrodzenie w wysokości co najmniej wynagrodzenia minimalnego (z uwzględnieniem czasu pracy). W tym przypadku, dofinansowanie wynosić będzie maksymalnie 40% minimalnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (2 452,27 zł).

Powyższe świadczenia przysługiwać będą na okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

O świadczenie może się ubiegać co do zasady każdy przedsiębiorca (mały, mikro, średni i duży), o ile na koniec 3 kwartału 2019 r. nie miał zaległości w ZUS.

Co ważne, świadczeniami tymi mogą być objęte nie tylko osoby zatrudnione na umowie o pracę, ale także te zatrudnione na umowie zlecenie lub innej umowie, do której stosuje się przepisy umowy zlecenia o ile podlegała one oskładkowaniu (przepisy nie dotyczą więc np. członków zarządu w stosunku powołania).

Jednak dofinansowanie nie będzie przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w poprzednim miesiącu było wyższe niż 15 681 zł. Zakładamy więc, że państwo ogranicza swoją pomoc na rzecz specjalistów – bo zazwyczaj to oni otrzymują tak wysokie wynagrodzenia.

Co istotne, aby zastosować zwolnienie konieczne jest zawarcie porozumienia między pracodawcą a pracownikami dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Porozumienie takie musi zostać przekazane okręgowemu inspektoratowi pracy.

Wnioski będzie można składać elektronicznie do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

 

DOFINANSOWANIA ZE STAROSTWA

Projekt zakłada także możliwość wystąpienia z wnioskiem do Starosty o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowniczych (w tym także osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie) w przypadku spadku obrotów gospodarczych.

Co istotne przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w okresie co najmniej dwóch miesięcy w bieżącym roku w porównaniu do dwóch analogicznych miesięcy w roku 2019.

Poziom dofinansowania zależy od spadku obrotów niemniej wynosi on od 50 do aż 90% wynagrodzenia pracowników. Dofinansowanie może być przyznane na okres maksymalnie 3 miesięcy. Dotyczy ono jedynie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców.

W zamian za dofinansowanie Przedsiębiorca zobowiązuje się utrzymać pracowników przez okres dofinansowania oraz przez okres równy temu okresowi.

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Oba wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy. Warunkiem uzyskania pomocy jest brak zalegania w należnościach publicznoprawnych wg stanu na koniec 3 kwartału 2019 r.

 

ZWOLNIENIA

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Przez najbliższe 3 miesiące z opłacania składek ZUS zwolnieni będą:

 

 • mikrofirmy (zatrudniające do 9 osób)– zgłoszone przed 29 lutym 2020 r. jako płatnicy;
 • samozatrudnieni, płacący składki tylko za siebie (niezatrudniający innych osób):
  • prowadzący działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r., oraz
  • których przychód z tej działalności nie był wyższy niż 15 681 zł (czyli 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020r.).

Aby skorzystać ze zwolnienia konieczne będzie złożenie wniosku do ZUS. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z projektem do wniosku będzie trzeba załączyć dane podstawowe a także „inne informacje niezbędne do umorzenia składek”.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Należy także wspomnieć, iż została zniesiona opłata prolongacyjna w należnościach ZUS-owskich i skarbowych.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA CZYNSZ

Ustawa zakłada abolicję czynszową dla galeriach handlowych, w których powierzchnia sprzedaży przekracza 2 tys. m kw., Wstrzymanie się z opłatami czynszowymi ma trwać przez okres zamknięcia, a następnie okres 6 miesięcy od momentu otwarcia galerii. W tym zakresie dla właścicieli galerii nie zostały przyznane żadne działania osłonowe. Działania te wydają się w sposób zbyt dotkliwy uderzać w jedną grupę przedsiębiorców. Co warto podkreślić projekt ustawy, która dotkliwie uderzy w właścicieli centrów handlowych zakłada jedynie odroczenie terminu płatności minimalnego podatku od nieruchomości – podatku który miał ograniczyć skutki rzekomych optymalizacji podatkowych i jest płacony w sytuacji gdy właściciel osiąga „niewystarczający” poziom dochodu z danej nieruchomości. Powyższe budzi poważne wątpliwości pod wpływem zgodności projektowanych przepisów z Konstytucją. W razie wejścia w życie przepisów w takim kształcie można spodziewać się lawiny pozwów przeciw Skarbowi Państwa.

ODROCZENIA TERMINÓW

Wiele obowiązków, m.in. podatkowych nastąpi odroczeniu zgodnie z projektem tarczy antykryzysowej. Będą to przede wszystkim:

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.);
 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Inne istotne zmiany

CZAS PRACY

Z przedstawionego projektu wynika, że ma zostać wprowadzona możliwość skrócenia dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika. Obecnie jest to 11 godzin, a ma zostać zmniejszone do 8 godzin – z równoczesną gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni. Tygodniowy czas odpoczynku ma zostać zmieniony z 35 godzin na 32 godziny.

Możliwe będzie także wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin (w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników).

Wydłużeniu może ulec okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

PRZETARGI PUBLICZNE

Tarcza antykryzysowa przewiduje także brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych. Zostanie wprowadzony mechanizm wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych, co wiąże się z procedurą zwalniania z naliczania kar umownych.

Projekt ustawy przewiduje także przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

KREDYTY OBORTOWE

Projekt wprowadza możliwość obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe z 2019 r.

ROZLICZENIE CAŁEJ TEGOROCZNEJ STRATY W PRZYSZŁYM ROKU

Podatnicy CIT i PIT, którzy ponoszą starty w związku z pandemią koronawirusa będą mieli możliwość odliczenia straty z bieżącego roku od dochodu z działalności uzyskanego w 2019 roku. Jest jednak jeden warunek – przychody osiągnięte w 2020 r. muszą być niższe o co najmniej 50% w porównaniu do poprzedniego roku.

BRANŻA TURYSTYCZNA

Ułatwienia dla branży turystycznej przedstawione w powyższym projekcie to:

 • przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii do 180 dni od rozwiązani umowy (dzisiaj jest to 14 dni);
 • możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć odwołana impreza.

POZWOLENIE NA POBYT I PRACĘ

Przedłużeniu z mocy prawa mają ulec wizy pobytowe i zezwolenia na czasowy pobyt cudzoziemców, jeżeli upływ terminu wypada na okres zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, do 30 dni od dnia odwołania tego stanu.

 

WNIOSKI

Obecna sytuacja wymusiła na rządzie wprowadzanie zmian w wielu dziedzinach prawa, by przedsiębiorcy mogli jak najlżej przetrwać ten trudny okres. Nie można zapominać, że jest to dopiero projekt, który będzie rozpatrywany w parlamencie, więc mogą zajść kolejne modyfikacje. O wszystkich będziemy Państwa informować na bieżąco.