Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Utworzenie rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Organy podatkowe nakładają na podatnika nowe obowiązki w związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr ten ma na celu zbieranie informacji o osobach fizycznych sprawujących faktyczną kontrole nad spółką, a niewywiązanie się z obowiązku rejestracji i aktualizacji danych, może skutkować nałożeniem kary do 1 000 000 zł.

W związku z tym, że ustalenie jakie dane powinny zostać zgłoszone do rejestru może okazać się problematyczne, nasza kancelaria oferuje kompleksową informacje i pomoc w obsłudze rejestru.

Z dniem 13 października swoje funkcjonowanie rozpoczyna Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Nowo utworzony rejestr ma przede wszystkim służyć przechowywaniu informacji na temat beneficjentów rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji właściwym organom oraz przedsiębiorcom. Będzie więc on stanowił kolejny ze środków dostępnych przedsiębiorcy, wspomagający dochowanie należytej staranności wobec klienta.

Podmiotami, których dane znajdują się w Rejestrze są tzw. beneficjenci rzeczywiści. Są to osoby fizyczne które poprzez posiadane uprawnienia sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, umożliwiającą wywieranie wpływu na czynności i działania podejmowane przez spółkę. Są to również osoby w imieniu których nawiązywane są stosunki gospodarcze w ramach funkcjonowania spółki.

 • Spółkami zobowiązanymi do rejestracji w Rejestrze są:
 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych

Aby ocenić czy dana osoba fizyczna powinna zostać potraktowana jako beneficjent rzeczywisty, należy odnieść się do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawodawca wskazuje, że za beneficjenta rzeczywistego powinno traktować się osobę fizyczną która:

 • dysponuje więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki – czyli zgromadzenie wspólników
 • sprawuje kontrole nad spółką i przysługuje jej prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji
 • kontroluje działania spółki poprzez kontrolowanie jednostki nad nią dominującej
 • zajmuje wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Dane wszystkich podmiotów spełniających wymienione kryteria podlegają wpisowi do rejestru i mogą być swobodnie przeglądane z poziomu witryny internetowej znajdującej się pod adresem – https://www.podatki.gov.pl/cr

Dokonywanie wpisu w rejestrze

Na podatniku ciąży obowiązek zgłaszania wszystkich zmian w informacjach ujawnionych w rejestrze w terminie 7 dni. Sposób liczenia tego terminu zależy od rodzaju zgłaszanej zmiany.

Niektóre ze zmian należy od zaistnienia zdarzenia, natomiast pozostałe od dnia ujawnienia wpisu w KRS.

Termin 7 dniowy od dnia zaistnienia zdarzenia liczymy w następujących sytuacjach:

 • powołanie lub odwołanie prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu, członków zarządu,
 • powołanie lub odwołanie prokurenta,
 • zmiana adresu spółki bez zmiany siedziby,
 • zmiana PKD, bez zmiany umowy spółki,
 • sprzedaż udziałów w spółce (zmiana wspólników).

Z kolei 7 dniowy termin od dnia ujawnienia wpisu w KRS, będzie obowiązywać przede wszystkim wtedy, kiedy zmianie ulega umowa spółki, a więc w następujących sytuacjach:

 • zmiana siedziby spółki,
 • zmiana nazwy spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału spółki,
 • zmiana sposobu reprezentacji spółki,
 • poszerzenie PKD.

W Rejestrze należy wskazać podstawę uprawnień właścicielskich beneficjenta rzeczywistego – nawet w sytuacji, w której nie jest on bezpośrednim wspólnikiem w spółce, w której zgłasza się zmianę.

W związku z dużą ilością danych jakie docelowo mają znajdować się w Rejestrze, ustawodawca przewidział specjalny okres przejściowy, mający trwać pół roku – od 13 października 2019 r., do 13 kwietnia 2020 r.

W trakcie jego trwania, wszystkie spółki, które zostały wpisane do KRS przed wejściem w życie ustawy, podlegają specjalnym zasadom:

 • nie dotyczy ich 7 dniowy termin na zgłoszenie zmian w Rejestrze, pod warunkiem, że nie dokonały w nim jeszcze rejestracji,
 • podlegają obowiązkowi zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Należy pamiętać, że członek zarządu zgłaszający lub aktualizujący dane w Rejestrze, ponosi odpowiedzialność karną zarówno zgłoszenie nieprawdziwych informacji jak i za niedokonanie zgłoszenia w terminie.

Charakterystyczną cechą nowego Rejestru, jest wymóg dokonywania wpisu osobiście przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki. Weryfikacja osobowa danych zgłaszanych do rejestru odbywa się na ostatnim etapie składania zgłoszenia, w związku z wymogiem opatrzenia go podpisem kwalifikowanym lub podpisem profilem zaufanym ePUAP. W sytuacji, w której żaden z członków zarządu nie jest uprawniony do reprezentacji samodzielnej, zgłoszenie musi zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu.

Wymóg złożenia podpisu elektronicznego, oznacza więc całkowity zakaz powierzenia tego zadania pełnomocnikowi, w tym kancelarii prawnej zajmującej się na co dzień obsługą spółki.

W Kancelarii WWP oferujemy klientom profesjonalną pomoc w obsłudze rejestru, na każdym etapie prowadzenia spółki.