Program Współdziałania

Od lipca 2020 r. podatnicy będą mogli rozpocząć współpracę z KAS w ramach Programu współdziałania, którego celem jest zaciśnięcie współpracy i zwiększenie zaufania między podatnikami i organami skarbowymi.

 

Od 1 lipca ma wejść w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej, a wraz z nią nowa instytucja prawa podatkowego – Program współdziałania, oparty na dobrowolnej współpracy podatnika z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej. W zamian za współdziałanie z organami podatkowymi, będzie można uniknąć odsetek i kar z kodeksu karnego skarbowego, dodatkowo podatnik ma być rzadziej kontrolowany.

Zgodnie z założeniami umowa dotycząca współdziałania będzie zawierana na wniosek podatnika, którego wartość przychodu wykazana w zeznaniu CIT w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 MLN EURO po przeprowadzeniu przez KAS audytu wstępnego. Audyt będzie obejmować okres roku, w którym złożony został wniosek o zawarcie umowy oraz 2 lata poprzedzające ten rok, a na podstawie jego wyników Szef KAS podejmować będzie ostateczną decyzję o zawarciu umowy.

Aby zachęcić podatników do współpracy z KAS ustawodawca wskazał, że w razie wykrycia podczas audytu nieprawidłowości KAS wyda zalecenia. Jeżeli podatnik wdroży zalecenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a przy tym uiścił kwotę zaległości podatkowej w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji – nie nalicza się odsetek za zwłokę, a także nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

W przypadku nie zawarcia umowy o współdziałanie organ podatkowy zobowiązany jest do zniszczenia wszystkich przekazanych mu w ramach audytu dokumentów.

Umowa o współdziałanie zawierana jest pisemnie na czas nieokreślony, a w przypadku odmowy jej zawarcia Szef KAS zobowiązany jest do uzasadnienia odmowy.

Podatnik będący stroną umowy o współdziałanie, może liczyć na następujące korzyści:

  • dostosowanie rodzaju swoich działań weryfikujących do wewnętrznych ram nadzoru podatkowego,
  •  jedynym podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej będzie Szef KAS,
  • nie będzie podlegał kontroli ze strony mniejszych urzędów skarbowych.

Będzie on jednak zobowiązany do prawidłowego i dobrowolnego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, a także posiadania zbioru procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych. Ciążyć na nim będzie również szczególny obowiązek zgłaszania, bez wezwania, Szefowi KAS istotnych zagadnień podatkowych które mogłyby w przyszłości stać się źródłem sporu z organem podatkowym.

Podatnik będzie mógł wypowiedzieć umowę w każdym czasie.

W naszej ocenie umowa współdziałania będzie powodować zacieśnienie współpracy między przedsiębiorcami i organami skarbowymi, co należy ocenić pozytywnie.

Niemniej, nie jest jasne dlaczego ustawodawca postanowił umożliwić korzystanie z przywilejów związanych z programem współdziałania tylko największym podmiotom, a nie wszystkim podatnikom? Brak równouprawnienia wszystkich przedsiębiorców stanowi największą niedoskonałość nowych rozwiązań. Mniejsi podatnicy mogliby także być zainteresowani zacieśnieniem współpracy z organami skarbowymi.