Ulga Innovation Box

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy o Innovation Box (znanego w innych krajach pod nazwą Patent Box, IP Box), czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów z patentów i innych praw własności intelektualnej. Nowe przepisy w tym zakresie zostały wprowadzone zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulgi typu IP Box obowiązują w wielu krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji) i mają one na celu wspieranie rozwoju technologii i kreowanie wysokojakościowych miejsc pracy w innowacyjnych sektorach.

ULGA INNOVATION BOX
dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i spółek.

IP BOX w skrócie

preferencyjnej 5% stawki podatkowej dla dochodu z

 • rozwiniętych
 • wytworzonych lub
 • ulepszonych

praw z kwalifikowanej własności intelektualnej powstałych w ramach działalności podatnika

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi IP box mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody z:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej,
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Jak obliczyć ulgę?

Aby ustalić kwalifikowany dochód podlegający opodatkowaniu stawką 5%, podatnik musi wykonać dwa zasadnicze kroki:

 • musi ze swojego dochodu wyodrębnić strumienie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnych (mapowanie);
 • musi obliczyć, w jakiej części wydzielony kwalifikowany dochód podlega opodatkowaniu stawką 5%.

Zasada jest prosta, ulga jest tym większa im większe nakłady na wytworzenie kwalifikowanego IP podatnik poniósł bez udziału podmiotów powiązanych (np. innych spółek z grupy).

Które koszty uwzględnić obliczając ulgę?

 • z działalności własnej prowadzonej bezpośrednio na rzecz wytworzenia lub rozwinięcia IP np. koszty pracownicze (w tym składki na ubezpieczenie społeczne) lub odpisy amortyzacyjne (lit. a);
 • wydatki poniesione na rzecz innych firm np. koszty związane z zawarciem umowy B2B (lit. b) lub koszty związane z zawarciem umowy z podmiotem powiązanym (lit. c)
 • związane z nabyciem czyjejś własności intelektualnej na potrzeby jej rozwinięcia bądź ulepszenia, np. koszty zakupu czyjegoś kodu który będziemy rozwijać (lit. d);
 • Koszty wymienione w lit. c i d wpływają negatywnie na łączną kwotę do której możemy zastosować ulgę 5%.

Ważne informacje

 • z ulgi możesz korzystać nawet jeżeli na mocy twojej umowy prawa do twojej własności intelektualnej przechodzą na twojego zleceniodawcę;
 • jak wskazuje Minister Finansów – podatnik chcący skorzystać z ulgi dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
 • korzystanie z ulgi IP BOX, nie wyklucza również korzystania z ulgi B+R. Ulga IP BOX umożliwia preferencyjne opodatkowanie dochodów z IP, natomiast ulga B+R daje możliwość odliczenia części kosztów od podstawy opodatkowania.

Ewidencjonowanie kosztów

 • Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z preferencji IP Box mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów.
 • Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.
 • Jednak dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Sposoby prowadzenia takiej ewidencji można wyinterpretować z różnych przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT. Podatnik uzyskujący dochody z kwalifikowanych IP powinien poprzez odpowiednie zmiany w dokumentacji przyjętych zasad (polityce) rachunkowości dokonać wyodrębnienia w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących każdego kwalifikowanego IP, umożliwiającego uzyskanie informacji, które są wymagane w zakresie rozliczania przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu lub straty.