Wystawianie faktur tylko na podstawie paragonu z NIP

Nowe przepisy wchodzą w życie 01 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wystawienie przez sprzedawcę faktury do paragonu będzie możliwe tylko wówczas, gdy na paragonie zostanie uwzględniony NIP nabywcy.

Wprowadzane przepisy mają na celu jasne określenie roli nabywcy – występującego albo jako konsumenta albo jako podatnika, i tym samym mają ograniczać nadużycia w zakresie wystawiania faktur. W momencie dokonywania zakupu podatnik musi wiedzieć, czy występuje jako konsument, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – wówczas należy o tym fakcie poinformować sprzedawcę. Jeżeli zakup dokonywany jest na potrzeby konsumenckie, nie istnieje możliwość późniejszej jego zmiany na zakup służący prowadzeniu działalności – z punktu widzenia VAT.

Nowe przepisy nie ograniczają prawa do wystawienia faktury, a tylko określają szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane przy pomocy kasy rejestrującej. Jeżeli podatnik chce otrzymać fakturę po dokonanej transakcji, to będzie mógł to zrobić, jeżeli w momencie zakupu na paragonie fiskalnym zostanie uwzględniony jego NIP.

Co w przypadku, gdy kasa rejestrująca nie posiada funkcji umieszczenia na paragonie tej informacji? Wówczas możliwość wystawienia faktury istnieje tylko w momencie zakupu – sprzedawca zamiast rejestrowania paragonu powinien od razu wystawić fakturę.

Należy zwrócić uwagę, iż przepisy te nie obowiązują podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

Sankcje

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem wprowadzanych regulacji, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Wprowadza się sankcję również dla nabywców, którzy ujmą w ewidencji wystawioną dla nich fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawierał numeru identyfikującego tego podatnika na potrzeby podatku. Organ podatkowy będzie ustalał dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Przewidziano jednak, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.