Nowe regulacje na rynku obligacji

Obligacje – zgłoszenie

Przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku wprowadzają zmiany w zakresie obligacji i ich emisji. Regulacje te weszły w życie 1 lipca 2019 roku, tym samym wprowadzając dodatkowe wymogi formalne związane z emisją obligacji.

Wraz z początkiem lipca nie ma możliwości emisji obligacji w formie dokumentu. Co zatem z obligacjami wyemitowanymi przed lipcem tego roku, nieumorzonymi, a mającymi formę dokumentu? Pozostaną w mocy, gdyż co do zasady nowe przepisy w tym zakresie nie będą miały zastosowania dla dotychczas wyemitowanych obligacji.

Jednakże emitent takich obligacji  ma obowiązek dostarczyć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w terminie do 31 marca 2020 r., informacje o wszystkich wyemitowanych przez niego emisjach tych obligacji, ze wskazaniem m.in.:  liczby obligacji, ich wartości nominalnej, wysokości oprocentowania oraz terminów, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto, emitent jest obowiązany aktualizować ww. raport w przypadku jakichkolwiek zmian w zgłoszeniu – w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca.

Sankcje

Niewykonanie obowiązku związanego z raportowaniem do KDPW lub wykonanie nienależyte, a także dostarczanie nieprawidłowych danych lub ich zatajanie grozi grzywną wynoszącą nawet 2 000 000 zł.

Przepisy te mają zastosowanie także w przypadku listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych.

Ze względu na zapobieganie nadużyciom finansowym przepisy te są restrykcyjne, a sankcje niezwykle dotkliwe. W celu uniknięcia nieprawidłowości związanych z obowiązkiem dostarczenia oświadczeń do KDPW i wypełnienia wszystkich nowych obowiązków ciążących na emitentach, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i profesjonalnego zabezpieczenia Państwa interesów.

 

Źródło: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku