Zwolnienie z VAT dla zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

1 sierpnia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł na korzyść Skarżącego w sprawie ze skargi na Interpretacje Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności świadczonych na rzecz Zarządzających Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (dalej: ZAFI).

Stan Faktyczny

Skarżący zwrócił się do Dyrektora Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie Interpretacji Indywidulanej. We wniosku Skarżący wskazał, iż zamierza odpłatnie świadczyć kompleksowe usługi związane z zarządzaniem Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (dalej: AFI). Jednocześnie Skarżący stanął na stanowisku, iż usługi, które zamierza świadczyć podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 12 lit. a) ustawy VAT ze względu na przedmiotowy charakter tego zwolnienia.

Dyrektor Informacji Skarbowej jednak nie uwzględnił stanowiska Skarżącego oraz wydał Interpretacje Indywidualną, w której stwierdził, iż czynności, które mają być świadczone przez skarżącego nie podlegają zwolnieniu. Organ uznał ponadto, że zwolnienie z podatku VAT czynności związanych z zarządzaniem Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy podmiot, który je wykonuje jednocześnie bezpośrednio zarządza AFI. Jako, że Alternatywną Spółką Inwestycyjną zarządzać może jedynie jej Zarządzający, Organ uznał, iż w rzeczywistości zwolnienie to przysługiwałoby jedynie ZAFI. Organ stwierdził ponadto, iż czynności, które mają być świadczone przez Skarżącego mają charakter jedynie usług doradczych, wobec czego, na gruncie art. 43 ust. 15 pkt. 2 ustawy VAT, nie podlegają one zwolnieniu z podatku VAT.

Wobec Powyższego Skarżący postanowił wnieść skargę na wydaną interpretacje, w której wykazał, iż wykładnia art. 43 ust. 1 pkt. 12 lit. a) ustawy VAT dokonana przez Organ, czyni z tego przepisu de facto zwolnienie podmiotowe, gdyż przysługiwałoby ono jedynie Zarządzającym Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi. Ponadto Skarżący wskazał na niezgodność z art. 135 Dyrektywy 2006/112/WE (Dyrektywa VAT) wyłączenia usług doradczych ze zwolnienia z podatku VAT, które przewidziane jest w art. 43 ust. 15 pkt. 2 ustawy VAT.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

W wydanym przez siebie orzeczeniu, Sąd uchylił wydaną Interpretację oraz przyznał pełną rację stanowisku przedstawionemu przez Skarżącego. Sąd przyznał rację Skarżącemu, iż wykładnia zwolnienia usług zarządzaniu z art. 43 ust. 1 pkt. 12 lit. a) ustawy VAT dokonana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czyni z tego przepisu zwolnienie podmiotowe co stoi w sprzeczności z przedmiotowym charakterem tego zwolnienia. Ponadto Sąd przyznał rację Skarżącemu co do niezgodności objęcia podatkiem VAT usług doradczych.

Na gruncie Powyższego Sąd uznał, iż
⦁ zwolnienie usług związanych z zarządzaniem AFI ma charakter przedmiotowy i przysługuje każdemu, kto wykonuje tego typu czynności bez względu na formę prawną, w której działa.
⦁ czynności doradcze świadczone na rzecz ZAFI również są objęte zwolnieniem z podatku VAT na gruncie Dyrektywy VAT.
Opisana powyżej sprawa ma istotne znaczenie w zrozumieniu zakresu oraz charakteru zwolnienia usług związanych z zarządzaniem Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi. Ponadto Sąd jednoznacznie stwierdził, iż również usługi doradztwa świadczone na rzecz ZAFI podlegają zwolnieniu na gruncie odpowiednich przepisów Dyrektywy VAT.