ZWOLNIENIE Z PIT DLA OSÓB DO 26. ROKU ŻYCIA

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzająca „zerowy PIT dla młodych”

W dniu 24 Lipca 2019, Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia. Zmiany wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. Ustawa wprowadza zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z umów zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym: roczny limit wynosił będzie 85 528 zł. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r., z powodu wejścia w życie nowelizacji 1 sierpnia 2019 r., limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł. W praktyce oznacza to, że podatnik do ukończenia 26. roku życia, zarabiający do 7127 zł brutto miesięcznie, będzie całkowicie zwolniony z zapłaty podatku. Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie rozwiązania wprowadzonego nowelą, nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosowanie i ograniczenia

W roku podatkowym 2019 tylko dochody uzyskane w terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia, przez osobę, która nie ukończyła 26. roku życia, będą w całości korzystały ze zwolnienia.
W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r., zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi (pracodawcy) odpowiednie oświadczenie o jego dochodach, wynikających ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, uzyskanych od tego płatnika. Podatnik musi złożyć wniosek do płatnika najpóźniej w miesiącu poprzedzającym miesiącem, w którym chciałby uzyskać zwolnienie. W przeciwnym wypadku zaliczki te będą pobierane, a zwrot tych pobranych kwot nastąpi na rzecz zatrudnionego dopiero przy jego rozliczeniu rocznym.
Od 1 stycznia 2020 r. dochodzi do sytuacji odwrotnej; oznacza to, że zaliczki nie są pobierane automatycznie, chyba że przekroczony zostanie roczny limit kwoty (85 528 zł). Podatnik sam musi zgłosić się do płatnika, z wnioskiem o to, by były one pobierane przez płatnika już wcześniej; płatnik pobiera wówczas zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.