Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa to nowa kategoria obciążenia wynagrodzenia, która została ujęta w projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące daniny solidarnościowej.

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

Obowiązkiem odprowadzania daniny solidarnościowej obciążone będą wyłącznie osoby fizyczne. Danina ta nie będzie obejmowała swoim zakresem podatników CIT. Opodatkowaniu daniną solidarnościową będą podlegać:
▪ dochody opodatkowane według skali podatkowej m.in. dochody z pracy, działalności gospodarczej, emerytur, rent, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, praw autorskich i innych,
▪ dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji za aport,
▪ dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskane w razie wyboru stawki liniowej w wysokości 19% (w tym także w razie osiągania ich za pośrednictwem spółki osobowej),
▪ dochody zagranicznej spółki kontrolowanej,

Innego rodzaju dochody opodatkowane podatkiem PIT (np. z dywidend, ze zbycia nieruchomości, z nieujawnionych źródeł przychodów) są „niewidoczne” dla potrzeb kalkulowania daniny solidarnościowej. Podatkowi, o którym mowa, nie podlegają również dochody opodatkowane w formach zryczałtowanych (np. kartą podatkową lub podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych). KWOTA PODATKU Opodatkowanie wyniesie 4% nadwyżki dochodu określonego powyżej ponad 1 MLN PLN. Należy podkreślić, że wszystkie kategorie dochodów podlegające zsumowaniu są opodatkowane podatkiem PIT, niezależnie od daniny solidarnościowej, według zasad dla nich właściwych

PODSTAW OPODATKOWANIA

Wysokość daniny należy obliczać poprzez zsumowanie przychodów wskazanych powyżej. Dla potrzeb daniny solidarnościowej dochód podlega pomniejszeniu jedynie „o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a”. Odliczeniu podlegają więc jedynie krajowe i (niektóre) zagraniczne składki ubezpieczenia społecznego.

Wymienione w art. 26 inne ulgi pomniejszające dochód do opodatkowania podatkiem PIT (np. wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, darowizny, ulga rehabilitacyjna) nie zmniejszają wartości sumowanych dochodów (dla celu obliczenia nadwyżki ponad 1 mln zł). Podobnie nie zmniejsza tej wartości ulga na działalność badawczo-rozwojową (art. 26e u.p.d.o.f.). W rzeczywistości będą zatem istnieć dwie różne, co do wartości, podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz daniną solidarnościową.

Należy zaznaczyć, że dla daniny nie będzie miało znaczenia to, czy podatnik jest zagranicznym rezydentem podatkowym. Jeśli tylko podlega on ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, będzie miał obowiązek odprowadzenia daniny solidarnościowej – dotyczy to jednak tylko dochodów osiąganych na terytorium Polski, których wartość przekroczyła 1 MLN PLN.

Dochody wolne od podatku (art. 21 u.p.d.o.f.) oraz dochody, w stosunku do których zaniechano poboru podatku, nie mieszczą się w wartości opodatkowanej daniną solidarnościową.

TERMIN PŁATNOŚCI DANINY

Danina solidarnościowa będzie wpłacana przez samego podatnika. Termin płatności będzie analogiczny do terminu wskazanego dla podatku PIT.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że danina nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodu.
SKŁADKI NA SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ustawa wprowadza także składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: „Fundusz”). Składki te będą opłacane m.in. przez pracodawców za osoby pozostające w stosunku pracy lub podobnym stosunku (w tym także świadczących usługi na podstawie umowy zlecenie.). Projektowany mechanizm wpłacania składek na Fundusz nie pozwala niestety oszacować pracodawcom (innym podmiotom) kosztów zatrudnienia, a osobom samodzielnie opłacającym składki (np. przedsiębiorcom) – kosztów działalności. Projekt nie określa wysokości stawki służącej obliczeniu składek na Fundusz.

Wysokość składki na Fundusz będzie określać corocznie ustawa budżetowa. Szczególne rozwiązanie przyjęto odnośnie do roku 2019. W uzasadnieniu do projektu opisano ten mechanizm w sposób następujący: „płatnik składek będzie opłacał łącznie składki na Fundusz Pracy i Fundusz w wysokości 2,45%, z której to wpłaty zostanie wyodrębniona składka na Fundusz w wysokości 0,15%, i w konsekwencji składka na Fundusz Pracy będzie wynosiła 2,30%. Rozwiązanie to zakłada, że składki należne od stycznia do grudnia 2019 r. (tj. w okresie przejściowym), płatnicy składek obliczaliby łącznie w wysokości sumy stóp procentowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz i wykazywaliby je w deklaracjach rozliczeniowych w łącznej kwocie. W związku z powyższym w okresie przejściowym płatnicy składek przekazywaliby do Zakładu składkę w wysokości 2,45%, która byłaby sumą składek na Fundusz Pracy i Fundusz”.

Składki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu (dla pracodawcy) a potrącenie składek w ciężar kosztów będzie odbywało się na zasadach analogicznych jak w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne.