Ważne zmiany dla przedsiębiorców / podatki 2018

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, który zakłada m.in. ograniczenie w odliczaniu od przychodu wydatków na usługi niematerialne. Nowe regulacje mają wejść w życie na początku 2018 r.

ZAŁOŻENIA

Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie zmian w zasadach zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z założeniami wydatki na usługi niematerialne podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym 5% wartości zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (5 % wskaźnika „EBITDA”). Limit obejmowałby nadwyżkę kosztów powyżej 1,2 MLN PLN rocznie.

Ograniczeniem mają być objęte koszty m.in. usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o podatku CIT (autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa własności przemysłowej, know-how) – co do tych opłat i należności, nie będą one jednak objęte ograniczeniem jeśli są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru lub usługi.

KONSEKWENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wprowadzenie opisywanych zmian Ministerstwo uzasadnia koniecznością dostosowania do przepisów i wymogów międzynarodowych, a także zapobieganiem tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej.

W obecnym kształcie projekt nie uzależnia objęcia ograniczeniem od tego czy usługi świadczone są przez podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo. W konsekwencji regulacja ta obejmie także usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne, co doprowadzić może do ich znacznego zwiększenia efektywnej podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców.

Należy podkreślić, że zgodnie z informacjami przedstawicieli Ministerstwa Finansów rygorystyczne regulacje wprowadzone przez projekt mają zostać złagodzone. Ministerstwo zapowiedziało m.in. zwiększenie kwoty limitu do 3 MLN PLN, wyłączenie z limitu usług świadczonych przez podmioty niepowiązane kapitałowo i osobowo a także usług księgowych, prawnych oraz związanych z rekrutacją pracowników i pozyskaniem personelu.

Zgodnie z zapowiedziami projekt miałby zatem dotyczyć w szczególności usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli oraz licencji i patentów nabywanych od podmiotów powiązanych. Wyłączenie z kosztów będzie niezależne od tego czy usługi niematerialne zostały faktycznie wykonane i czy zostały wykonane na warunkach rynkowych. Planowane zmiany uderzą zatem przede wszystkim w grupy kapitałowe.