Kolejne planowane zmiany w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy zawierający istotne zmiany w zakresie podatków dochodowych i Ordynacji Podatkowej. Celem nowych przepisów jest uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, wprowadzenie nowych zachęt podatkowych w tym zakresie z jednoczesnym dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego.

ZMIANY DOTYCZĄCE NOWYCH ZACHĘT PODATKOWYCH

IP BOX – projekt zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tzw. „IP Boxu”, zgodnie z którym dochód osiągany z kwalifikowanych praw własności intelektualnej będzie opodatkowany 5 % preferencyjną stawką PIT i CIT. Za dochód z własności intelektualnej uznano: opłaty lub należności wynikające z umowy licencyjnej, która dotyczy własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży własności intelektualnej, dochód z własności intelektualnej uwzględniony w cenie sprzedaży produktu lub usługi oraz dochód z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z własności intelektualnej. Warunkiem korzystania z preferencji będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji umożliwiającej dokładne określenie dochodu kwalifikowanego pod ulgę.

DODATKOWE ODLICZENIE HIPOTETYCZNYCH ODSETEK – ustawodawca zamierza wprowadzić kolejny instrument mający na celu preferowanie finansowania kapitałem własnym zamiast kapitałem dłużnym. W związku z tym, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć odsetki wyliczone w określony sposób. Trzeba będzie pomnożyć kwotę wniesionej do spółki dopłaty od wspólnika lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki przez stopę referencyjną NBP (obecnie wynosi ona 1,5%), powiększoną dodatkowo o 1 pkt procentowy. Obliczone w ten sposób hipotetyczne odsetki będzie można zaliczyć w danym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów do kwoty 250 tys. zł. Odsetki te będzie można uwzględniać jako koszt w danym roku podatkowym oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach, pod warunkiem, że w tym okresie nie nastąpi zwrot dopłat lub wypłata z powyższych kapitałów. Zmiana może korzystnie wpłynąć na wszystkich podatników, którzy rozważają finansowanie spółki kapitałem własnym.

PREFERENCYJNA STAWKA 9 % CIT – dla podatników, których przychody nie przekraczają w roku podatkowym 1,2 mln EUR. Projekt przewiduje zastąpienie obowiązującej obecnie stawki podatku CIT w wysokości 15% (przewidzianej dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności), stawką podatku w wysokości 9%. Stawka podatku w wysokości 9% nie będzie mogła być stosowana do opodatkowania dochodów pochodzących z zysków kapitałowych.

NOWE ROZWIĄZANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO KOSZTÓW NABYCIA WIERZYTELNOŚCI – po wejściu w życie proponowanych zmian koszty nabycia wierzytelności bądź pakiety wierzytelności będą rozpoznawane „wprost” w kwocie odpowiadającej kwocie uzyskanego z niej przychodu, do momentu zrównania się przychodu ze spłaty wierzytelności (pakietu wierzytelności) z kwotą poniesionego na jej (jego) nabycie wydatku (tj. innymi słowy, do momentu rozliczenia całości wydatków na nabycie określonej wierzytelności bądź pakietu wierzytelności).

ZMIANY DOTYCZĄCE USZCZELNIANIA SYSTEMU PODATKOWEGO

MANDATORY DISCLOSURE RULES – czyli nowe zasady raportowania schematów podatkowych. Projekt zakłada, że do końca marca 2019 r. doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci i inni eksperci po raz pierwszy poinformują szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych. Firmy i doradcy będą zobowiązani do wprowadzenia odpowiednich procedur w zakresie MDR. Projekt przewiduje sankcje w KKS za nieraportowanie MDR lub nieprawidłowe raportowanie. Istotne regulacje MDR nie naruszają gwarantowanego prawnie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (m.in. doradcy podatkowi, radcowie prawni czy adwokaci). Projekt zakłada, że dane podmiotów korzystających ze schematów podatkowych (tzn. klientów) nie będą ujawniane w przypadku braku zwolnienia doradcy z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

KRYPTOWALUTY – projekt zakłada zmodyfikowane zasady dotyczące opodatkowania walut wirtualnych, za które (zgodnie z projektem) uznawane mają być kryptowaluty (np. Bitcoin) oraz tzw. scentralizowane waluty wirtualne (np. WebMoney). Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w ustawach o podatkach dochodowych PIT i CIT. Resort finansów przewidział w projekcie kompleksowe uregulowanie spraw związanych z opodatkowaniem dochodów pochodzących z obrotu walutami wirtualnymi. Przychody tego typu będą kwalifikowane jako przychody z kapitałów pieniężnych albo zysków kapitałowych. Co istotne, przychody te nie mają być łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych czy zysków kapitałowych. Równocześnie nie będzie możliwości odliczania od innych dochodów podatnika strat poniesionych z obrotu kryptowalutami. Stawka podatku wyniesie 19 proc. Danina obejmie sprzedaż walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze czy na wolnym rynku. Uwzględniane będą więc przychody z wymiany kryptowaluty na środek płatniczy.

EXIT TAX – wśród proponowanych nowych rozwiązań jest tzw. exit tax. Firma zamierzająca przenieść się za granicę zapłaci 19 proc. wartości, a osoba fizyczna 3 lub 19 proc. aktywów finansowych powyżej 2 mln zł. W przypadku osób fizycznych pod daninę będą podlegaś podatnicy zamieszkujący Polskę od co najmniej pięciu lat. Exit tax obejmie przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale tez& udziały w spółkach, akcje, papiery wartościowe, instrumenty pochodne i fundusze inwestycyjne.

NOWY SPOSÓB POBORU PODATKU U ŹRÓDŁA (WHT) – nowy projekt zakłada całkowicie nowy mechanizm rozliczania podatku u źródła w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln PLN rocznie do danego podatnika – zasadniczo płatnik będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła przy zastosowaniu stawki krajowej. Podatnik lub płatnik, który poniósł ekonomiczny koszt podatku będzie mógł następnie wystąpić o zwrot podatku do władz skarbowych. Nowy sposób poboru WHT polegać będzie na wprowadzeniu obowiązku poboru podatku przez płatnika, bez względu na zwolnienia ustawowe czy traktatowe. Podatnik będzie mógł zwolnić się z obowiązku poboru WHT pod warunkiem uzyskania opinii organu podatkowego, która potwierdzi, że beneficjent dywidend lub należności licencyjnych, spełnia warunki do zastosowania zwolnień. Koszt opinii to 2 000 zł, a czas, jaki organ podatkowy będzie potrzebował na jej wydanie, to 6 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Opinia będzie waz&na przez 36 miesięcy.

DALSZE ZMIANY DOTYCZĄCE OBEJŚCIA PRAWA PODATKOWEGO – projektowane zmiany mają na celu zwiększenie oddziaływania dotychczasowych regulacji przeciwdziałających unikaniu opodatkowania. Zgodnie z projektem, w decyzji wydanej przy użyciu przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR, inne szczególne klauzule np. przy połączeniach i podziałach, przepisach o cenach transferowych itd.) organ podatkowy może nałożyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 40% kwoty korzyści podatkowej. W określonych przypadkach decyzja organu może nakładać na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 10% podstawy opodatkowania. Projekt przewiduje możliwość podwojenia ww. sankcyjnej stawki (np. w przypadku kiedy korzyść podatkowa przekroczy 15 mln zł) lub nawet jej potrojenie (korzyść powyżej 15 mln zł oraz brak dokumentacji w zakresie cen transferowych).