Polska strefa inwestycji- program dla firm realizujących nowe inwestycje

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozwiązanie to przewiduje wsparcie nowych inwestycji w formie zwolnienia od podatku dochodowego (PIT oraz CIT). Wsparcie udzielane na tej podstawie ma zastąpić wsparcie dotychczas funkcjonujące w ramach ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

KTO DECYDUJE O UDZIELENIU WSPARCIA?

Decyzje o wsparciu wydają właściwe terytorialne Specjalne Strefy Ekonomiczne zgodnie z właściwością wskazaną w rozporządzeniu z dnia 29 sierpnia 2018 w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym. Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego — na podstawie wniosku przedsiębiorcy —wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

NA JAKĄ INWESTYCJĘ MOŻNA UZYSKAĆ ULGĘ PODATKOWĄ?

Ulgę podatkową mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa

 • zwiększenie zdolności produkcyjnej

 • wprowadzenie nowych produktów

 • wdrożenie innowacji

Z przepisów wykonawczych wynika, że wsparcie może być przedsiębiorcy udzielone także w związku z zatrudnieniem nowych pracowników, których liczba jest oparta o iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ULGI PODATKOWEJ?

Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

 • 35% dla dużych przedsiębiorstw

 • 45% dla średnich przedsiębiorstw

 • 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw

GDZIE MOŻNA INWESTOWAĆ?

Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Nowa ustawa zerwała z pojęciem specjalnej strefy ekonomicznej, czyli wydzielonego obszaru, na którym inwestowanie wiązało się z możliwością otrzymania pomocy publicznej.

NA JAK DŁUGO OTRZYMUJE SIĘ ZWOLNIENIE PODATKOWE?

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest taki sam dla wszystkich firm:

 • 12 lat od dnia otrzymania decyzji o wsparciu

 • 15 lat na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej

JAKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE MOGĄ OTRZYMAĆ POMOC PUBLICZNĄ?

Pomoc publiczną mogą otrzymać:

wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz;
– niektóre firmy sektora usług należą do nich: usługi informatyczne, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów;

Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

JAKIE SĄ KRYTERIA OTRZYMANIA POMOCY PUBLICZNEJ ?

Decyzja o wsparciu będzie wydawana dla nowej inwestycji po spełnieniu przez nią szeregu kryteriów związanych z tym, że inwestycja przysłuży się rozwojowi społeczno-gospodarczemu kraju i regionu. Nowa inwestycja musi więc spełniać zarówno kryteria jakościowe, jak i kryteria ilościowe, tj. minimalne koszty inwestycji uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym ma być realizowana nowa inwestycja.

KRYTERIA ILOŚCIOWE

 • 10-100 mln: nakłady inwestycyjne dużych firm

 • 2-20 mln: nakłady inwestycyjne średnich firm

 • 0,5-5 mln: nakłady inwestycyjne małych firm

 • 0,2-2 mln: nakłady inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe zróżnicowane są w zależności od tego czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług czy też sektorze przemysłowym.

Szczególnie promowane przez Ustawodawcę są inwestycje w sektorze żywności wysokiej jakości, środków transportu, maszyn i urządzeń elektrycznych; usług specjalistycznych; ekobudownictwa, recyclingu i nowoczesnych tworzyw, sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych.

Wśród pozostałych kryteriów jakościowych należy wskazać:

 • utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia;

 • prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko;

 • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi;

 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem;

 • posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy;

 • osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;

 • odpowiednia lokalizacja.

INNE WAŻNE INFORMACJE

 • Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych na realizację nowego projektu lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy

 • Pomoc udzielana na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji stanowi pomoc regionalną. Może być łączona z innymi formami wsparcia, pod warunkiem nie przekroczenia wyznaczonych limitów: 35% dla dużych, 45% dla średnich, 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw.

 • Jeden przedsiębiorca może realizować kilka inwestycji w oparciu o kolejne Decyzje o wsparciu.

 • Utrzymanie warunków, na jakich przedsiębiorca otrzymał Decyzję o wsparciu (zarówno ilościowych, jak i jakościowych) co do zasady trwa 5 lat dla dużych firm oraz 3 lat dla firm z sektora MŚP.

 • Krakowski Park Technologiczny obejmuje opieką proinwestycyjną wszystkie firmy, którym wydaje Decyzje o wsparciu.

KLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA

Przepisy wprowadzają także małą klauzulę przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Zgodnie z nimi zwolnienia nie będzie się stosować, jeśli:

 • osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu lub z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie SSE następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, lub

 • czynności, o których mowa wyżej, nie mają rzeczywistego charakteru, lub

 • podatnik korzystający ze zwolnień podatkowych, dokonuje czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych, w tym związanych z działalnością nieobjętą tymi zwolnieniami, których głównym lub jednym z głównych celów jest uniknięcie opodatkowania lub uchylenie się od opodatkowania.

SŁOWNICZEK POJĘĆ POLSKIEJ STREFY INWESTYCJI

Polska Strefa Inwestycji – nowy instrument wsparcia inwestycji dostępny na terenach inwestycyjnych całego kraju. Zastąpił on specjalne strefy ekonomiczne.

Decyzja o wsparciu – decyzja, na mocy której udzielane jest wsparcie przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję. Decyzję w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego wydaje Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. Decyzję wydaje się jeśli nowa inwestycja spełnia kryteria ilościowe i jakościowe oraz dana działalność gospodarcza nie jest wyłączona przepisami ustawy (np. działalność koncesjonowana).

Kryteria ilościowe – kwota minimalnych kosztów inwestycji, od poniesienia których uzależnione jest wydanie Decyzji o wsparciu. Kwota ta jest ustalana biorąc pod uwagę poziom bezrobocia w powiecie.

Kryteria jakościowe – kryteria, których realizację przedsiębiorca musi zadeklarować w celu uzyskania Decyzji o wsparciu. W województwie małopolskim i powiecie jędrzejowskim wymagane jest spełnienie 5 z 10 kryteriów.

Wsparcie – zwolnienie od podatku dochodowego (PIT lub CIT) udzielane na podstawie Decyzji o wsparciu. Jest ono pomocą regionalną i w związku z tym nie może przekroczyć jej maksymalnej dopuszczalnej wielkości (na obszarze Małopolski i powiatu jędrzejowskiego, dla dużego przedsiębiorcy wynosić będzie 35% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, dla średniego – 45%, dla małego – 55%).

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji – wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji objętej Decyzją o wsparciu, w trakcie jej obowiązywania. Wydatki te muszą być poniesione po uzyskaniu Decyzji o wsparciu. Są to np. koszty zakupu nieruchomości, budowy hali produkcyjnej, zakupu maszyn i urządzeń. Zarządzający Obszarem – podmiot wykonujący zadania przewidziane ustawą na określonym obszarze. Krakowski Park Technologiczny jest zarządzającym obszarem województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego.