Ważne zmiany dla osób inwestujących w waluty wirtualne

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 24 sierpnia 2018 roku Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym wprowadzono odrębne regulacje dotyczące zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych. Dotąd nieuregulowane zagadnienia związane z opodatkowaniem dochodów z obrotu walutami wirtualnymi zostaną kompleksowo unormowane poprzez wprowadzenie zmian do ustawy PIT oraz ustawy CIT. Planowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r

KWALIFIKACJA PRZYCHODÓW Z OBROTU WALUTAMI WIRTUALNYMI

Zgodnie z projektem przychody z obrotu walutami wirtualnymi będą kwalifikowane odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b ustawy CIT). Zmiana kwalifikacji umożliwi natomiast opodatkowanie analizowanych dochodów według stawki 19 %.

Dochody te nie będą podlegały łączeniu z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Kwalifikacja do źródła przychodów – kapitały pieniężne dokonana zostanie również wówczas, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zarówno na gruncie PIT jak i CIT, przychód ze zbycia kryptowalut nie będzie mógł być łączony z innymi przychodami osiągniętymi w ramach danego źródła przychodów.

DOCHÓD Z OBROTU WALUTAMI WIRTUALNYMI

Opodatkowaniu będzie podlegał wyłącznie dochód, co oznacza że podatnik będzie mógł uwzględnić wydatki związane z obrotem walutą wirtualną.
Do przychodów zaliczane będą przychody z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy (np. poprzez sprzedaż na giełdzie, w kantorze). Na równi ze sprzedażą walut wirtualnych traktowana będzie zapłata takimi walutami za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną. Przychód z kapitałów pieniężnych będzie zatem odpowiadał cenie zakupionego towaru lub usługi.

Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi, niezależnie od tego czy dokonywana na giełdzie czy też jednostkowo pozostanie obojętna w podatku dochodowym. Kosztami podatkowymi będą udokumentowane wydatki na nabycie walut wirtualnych związane bezpośrednio z nabyciem i sprzedażą walut, poniesione w danym roku podatkowym. Koszty nabycia kryptowalut mają być potrącane w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione (także wtedy, gdy w danym roku podatkowym podatnik nie uzyskał przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych).

Natomiast ewentualna nadwyżka kosztów nad przychodami dotyczącymi kryptowalut osiągnięta w danym roku podatkowym ma powiększać koszty uzyskania przychodów poniesione w następnym roku podatkowym. Podatnik będzie obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym wszystkie koszty jakie poniesie w danym roku podatkowym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyska przychód. Projekt zakłada także, że koszty nabycia kryptowalut poniesione i nierozliczone przed 1 stycznia 2019 r. podatnicy będą zobowiązani wykazać w pierwszym zeznaniu składanym po dniu wejścia przepisów. (czyli już w zeznaniu za 2018 r.). Pragniemy poinformować, że Projekt może ulec jeszcze zmianie na dalszym procesie prac legislacyjnych. O wszystkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.