Skierowanie Projektu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych do Sejmu

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki dnia 06.04.2018 r. poinformował o podpisaniu projektu ustawy o ochronie danych osobowych przez Premiera i skierowaniu go do Sejmu.
Wejście w życie RODO już 25 maja b.r.

Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych, którego założeniem jest zapewnienie lepszej ochrony tych danych zacznie obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z regulacją art. 288 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenia są bezpośrednio stosowane w krajach członkowskich i nie wymagają implementacji – oznacza to, że mogą być powoływane bezpośrednio jako źródło praw i obowiązków zarówno organów państwowych jak i jednostek.

Pomimo tego, jak podkreśla dr Edyta Bielak – Jomaa, generalny inspektor danych osobowych, krajowa ustawa o ochronie danych osobowych jest konieczna w kontekście prawidłowego stosowania rozporządzenia. Chociaż prawa i obowiązki wynikają wprost z rozporządzenia, to prawidłowe wdrożenie go do krajowego systemu jest niezbędne przede wszystkim w kontekście ustrojowym – a więc w celu utworzenia urzędu mającego po wejściu w życie RODO nadzorować przestrzeganie przewidzianych rozporządzeniem regulacji.

W związku z tym do Sejmu w ubiegłym tygodniu trafił projekt krajowej ustawy o ochronie danych osobowych, który zgodnie z zapewnieniami rządu powinien być uchwalony przed wejściem w życie RODO.

Wpływ RODO na inne ustawy

Co warte podkreślenia, wejście w życie rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych wymusi dokonanie zmian w ponad 200 krajowych ustawach – przy czym są to zmiany o różnej doniosłości – od drobnych korekt po istotne modyfikacje. Mają one nastąpić w drodze ustawy wprowadzającej nowe przepisy, jednak z dużym prawdopodobieństwem nie uda się uchwalić jej przed 25 maja 2018 r.