Nowelizacja ustawy o KRS

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego [dalej: KRS]. Nowelizacja ustawy o KRS zmienia sposób komunikowania się przedsiębiorców z Krajowym Rejestrem Sądowym. Dzięki zmianą dostęp do dokumentów spółek będzie łatwiejszy. Ponadto sądy rejestrowe zyskały dodatkowe kompetencje dyscyplinujące przedsiębiorców. Pierwsze zmiany wejdą w życie 15 marca 2018 roku.

Sprawozdania finansowe

Od dnia 15 marca 2018 roku zostanie nałożony na przedsiębiorców obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Od dnia 1 października 2018 roku obowiązkowe będzie również sporządzanie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej.

Obowiązek składania oraz sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej spowoduje obowiązek podpisania takich sprawozdań za pomocą kwalifikowanego podpisu ePUAP, bądź za pomocą podpisu elektronicznego.
Złożone sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej zostaną przekazane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z czym podatnicy nie będą musieli składać sprawozdań finansowych do organów podatkowych.

Digitalizacja akt rejestrowych

Zgodnie z założeniami ustawy od 1 marca 2020 roku akta rejestrowe będą dostępne również w postaci elektronicznej. Takie rozwiązanie ułatwi dostęp do zawartych w aktach informacji i dokumentów takich jak np. umowy spółki czy sprawozdania finansowe.

 

Kontakt z Krajowym Rejestrem Sądowym

Nowelizacja zakłada elektroniczny kontakt z KRS. Od 1 marca 2020 r. wszystkie wnioski składane do sądu rejestrowego, a dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, będą wnoszone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Sądy rejestrowe drogą elektroniczną będą także wzywać do uzupełnienia ewentualnych braków oczekiwać, że zmiany te przyspieszą czas oczekiwania na wpis w KRS.

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zgodnie z nowelizacją z dniem 9 kwietnia 2018 r. utworzone zostanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Będzie ono przechowywać elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych, które obligatoryjnie składane są do KRS.
Informacje zawarte w repozytorium nie będą powszechnie dostępne dla przedsiębiorców. Natomiast dostęp do zasobów będą miały sady, upoważnione organy państwowe oraz notariusze. Dokładne zasady funkcjonowania repozytorium zostaną uszczegółowione w przepisach wykonawczych.

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Z dniem 1 lutego 2019 r. utworzony zostanie Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (dalej CRRU), który zastąpi Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. W CRRU ujawniane będą m.in. orzeczenia w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Rejestr ten będzie zawierał dane dotyczące prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, podmiotów biorących w nich udział, wydawanych przez sąd orzeczeń. W rejestrze tym każdy będzie mógł sprawdzić, czy wobec danej osoby toczyło się lub toczy postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe oraz zapoznać się z danymi podlegającymi – na podstawie przepisów ustawy – obwieszczeniu lub ogłoszeniu.

Reprezentacja przedsiębiorcy

Nowelizacja wprowadza nowe uprawnienie dla sądów w kwestii ustanowienia reprezentanta dla przedsiębiorcy – sąd rejestrowy uzyska mianowicie kompetencję do powołania kuratora dla przedsiębiorcy, uprawnionego do prowadzenia spraw i reprezentowania przedsiębiorcy. Likwidacji ulegnie natomiast instytucja kurator rejestrowego.

Sąd rejestrowy zyska także dodatkowe uprawnienia do dyscyplinowania przedsiębiorców. A mianowicie będzie mógł nałożyć grzywnę na podmioty uchylające się od obowiązku powołania takiego reprezentanta (np. w przypadku braku zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), grzywna nakładana będzie co do zasady na wspólników Spółki.

Jednocześnie, nowe zasady reprezentacji przedsiębiorców dotyczyć będą także zakazu pełnienia funkcji prokurenta przez osobę skazaną za tzw. przestępstwa gospodarcze. Od 1 października 2018 r. sąd rejestrowy odmówi wpisu powołania osoby skazanej na stanowisko prokurenta w spółce kapitałowej. Dotychczasowi prokurenci, których zakaz dotyczy utracą uprawnienia.