SPECJALIZACJE

Poznaj dziedziny w których działamy

PRAWO KARNE

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • sprawami z zakresu prawa karnego,
 • sprawami z zakresu prawa karnego skarbowego,
 • sprawami z zakresu prawa karnego gospodarczego,
 • oskarżaniem w sprawach z oskarżenia prywatnego oraz występowanie w roli pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych,
 • konsultacjami wydanych opinii przez biegłych z zakresu wszystkich nauk sądowych (kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i psychiatrii sądowej itp.),
 • sprawami odszkodowawcze w procesach karnych (za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie, skazanie),
 • sprawami lustracyjnymi,
 • obroną przed Trybunałem Stanu,
 • reprezentacją przed Sejmowymi Komisjami Śledczymi.

PRAWO KORPORACYJNE

PRAWO SPÓŁEK

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • tworzeniem i rejestracją spółek prawa handlowego: jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych,
 • opracowywaniem umów/statutów spółek oraz dostosowywaniem (zmianą) umów/statutów spółek do aktualnych potrzeb wynikających z układu właścicielskiego, prowadzonej działalności czy planowanych zmian kapitałowych,
 • pozyskiwaniem zezwoleń, dokonywaniem wymaganych zgłoszeń w organach administracji publicznej,
 • doradztwem w bieżącej działalności, w tym przygotowaniem i obsługą obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, opracowywaniem dokumentacji korporacyjnej,
 • doradztwem w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych oraz podatkowych na potrzeby prowadzonej przez Klientów działalności gospodarczej,
 • reprezentacją w postępowaniach przed sądami rejestrowymi, zarówno przed Krajowym Rejestrem Sądowym jak i Rejestrem Zastawów.

M&A

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • przygotowywaniem struktury prawnej i podatkowej transakcji,
 • przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej przekształceń, połączeń lub podziałów,
 • profesjonalnymi badaniami due diligence,
 • przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej i uczestniczeniem w negocjacjach,
 • reprezentowaniem Klientów przed właściwymi urzędami w postępowaniach prowadzących do uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych.

PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • obsługą prawną na rzecz spółek publicznych, w tym także w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z funkcjonowaniem na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu NewConnect czy Catalyst,
 • profesjonalnymi poradami prawnymi podmiotom zainteresowanym inwestowaniem w spółki notowane na rynkach giełdowych,
 • świadczeniem pomocy prawnej dla spółek zainteresowanych debiutem na rynkach giełdowych,
 • doradztwem w zakresie emisji akcji jak i obligacji korporacyjnych;
 • pod kierunkiem radcy prawnego Moniki Widackiej – Certyfikowanego Doradcy Rynku NewConnect i Catalyst.

UMOWY I POSTĘPOWANIA

PRAWO UMÓW

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • opracowywaniem wzorców umów dla Klientów Kancelarii,
 • opracowywaniem umów jednostkowych: nazwanych i nienazwanych,
 • opiniowaniem umów.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • kompleksową oceną ryzyka prowadzenia sporu sądowego,
 • opracowaniem długofalowych scenariuszy procesowych,
 • reprezentowaniem naszych Klientów w: postępowaniach sądowych (powództwa, procesy, postępowania nakazowe i upadłościowe), postępowaniach administracyjnych i podatkowych (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym), postępowaniach karnych.

PRAWO BRANŻOWE

PRAWO PRACY

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • opracowywaniem wzorcowych umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, o wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone, klauzul o zachowaniu tajemnicy, kontraktów menedżerskich oraz dotyczących telepracy i innych;
 • sporządzaniem regulaminów pracy i wynagradzania,
 • opiniowaniem systemów premiowania i wynagradzania pracowników i systemów ocen okresowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa,
 • bieżącymi poradami w kwestiach związanych z prawem pracy m.in. ustaniem i modyfikacją stosunków pracy, naruszeniem zakazu konkurencji, ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, zatrudnianiem cudzoziemców,
 • opracowywaniem kompleksowych opinii prawnych w sprawach związanych z prawem pracy,
 • reprezentowaniem Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • opracowywaniem wzorów umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 • negocjacjami wszystkich rodzajów umów o dostępie telekomunikacyjnych,
 • innymi zagadnieniami objętymi regulacją prawa telekomunikacyjnego.

PRAWO TRANSPORTOWE

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed Inspekcją Transportu Drogowego, jak również w postępowaniach sądowych dotyczących m.in. ryczałtów za noclegi;
 • opracowywaniem umów oraz regulaminów pracy i wynagradzania uwzględniających z jednej strony szczególne regulacje obowiązujące w branży transportowej, z drugiej pozwalające na optymalizację kosztów ponoszonych przez podmioty z segmentu TSL

PRAWO MEDYCZNE

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • bieżącą obsługą podmiotów działających na rynku medycznym,
 • doradztwem w obszarach dotyczących kontraktowania, kontroli oraz sporów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • reprezentacją Klientów przed sądami w sporach dotyczących błędów medycznych.

PRAWO PODATKOWE

W ramach specjalizacji zajmujemy się między innymi:

 • przygotowywaniem optymalizacji podatkowych,
 • restrukturyzacją przedsiębiorstw mającą na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych,
 • reprezentowaniem przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych przed organami kontroli skarbowej ,
 • sporządzeniem skarg administracyjnych oraz skarg kasacyjnych oraz reprezentowaniem Klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach podatkowych.

AUDYT PRAWNY

Pod kierunkiem doświadczonego specjalisty z zakresu due dilligance, zespół Kancelarii jest w stanie sporządzić dla Klientów Kancelarii kompleksowe audyty prawne, niezależnie od formy prawnej i profilu działalności gospodarczej. Przeprowadzany przez Kancelarię audyt prawny to wieloskładnikowa analiza prawna, której głównym celem jest ustalenie aktualnie obowiązującego stanu prawnego przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem najbardziej optymalnych rozwiązań oraz ograniczenia występujących w przedsiębiorstwie ryzyk prawnych.

Szczegółowy zakres audytów uzależniony jest od potrzeb Klienta, jego planów, realizowanej strategii celów, a także specyfiki branży i działalności badanego podmiotu.

SZKOLENIA

Kadra Kancelarii Widacka Podsiedlik, świadczy także usługi szkoleń specjalistycznych dla Klientów Kancelarii – w dowolnie wybranej formie w tym: prezentacji, wykładów, warsztatów, seminariów i śniadań biznesowych. Przedmiotem prowadzonych przez nas szkoleń są zagadnienia znajdujące się w obszarze naszej praktyki.

Prawnicy Kancelarii Widacki Widacka Podsiedlik zawsze są do Państwa dyspozycji i znajdą dla Państwa czas – prosimy o kontakt.

Widacki, Widacka, Podsiedlik

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

SIEDZIBA: ul. Karmelicka 47, 31-128 Kraków

Czynne od poniedziałku do piątku: 9:00 – 17:00

fax: 12 442 11 42

telefon kontaktowy: 12 448 35 45

mail: biuro@wwpkancelaria.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Widacki, Widacka, Podsiedlik Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Karmelicka 47, 31-128 Kraków.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajdą Państwo w dziale Polityka Prywatności.